TAILIEUCHUNG - Giáo trình Logic học đại cương - Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng Nhập môn Logic học giúp sinh viên nắm được đối tượng, nhiệm vụ của logic học, mối quan hệ giữa logic học hình thức và logic học biện chứng, thực chất của logic học duy tâm, quá trình phát triển của khoa học về logic và các nội dung khác. . | NGUYỄN ANH TUẤN LÔGÍC HỌC ĐẠI CƯƠNG SÁCH GIÁO KHOA DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 2006 1 Lời nói đầu Bài mở đầu. NHẬP MÔN LÔGÍC HỌC 3tiết 1. Đối tượng của lôgíc học . Đặc thù của lôgíc học như là khoa học Giải thích 3 nghĩa khác nhau của thuật ngữ lôgíc . Khách thể của lôgíc học là tư duy. Đây là khoa học về tư duy. Có nhiều khoa học khác cũng nghiên cứu tư duy riêng lôgíc học là khoa học về các hình thức và các quy luật của tư duy đúng đắn dẫn đến chân lý. . Tư duy với tư cách là khách thể của lôgíc học Nêu các tiền đề sinh học và xã hội cho sự hình thành tư duy ở con người. Từ đó nêu định nghĩa tư duy là sự phản ánh gián tiếp và khái quát hiện thực khách quan vào đầu óc con người được thực hiện bởi con người xã hội trong quá trình hoạt động thực tiễn cải biến thế giới xung quanh. - Nêu 4 đặc điểm của tư duy mà định nghĩa trên đề cập đến tr. 3-4 Giáo trình . . Mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu toàn diện để thể hiện các tư tưởng - đầu tiên dưới dạng các tổ hợp âm thanh sau đó dưới dạng các ký tự. Ngôn ngữ giữ vai trò là phương tiên thu nhận và củng cố các tri thức lưu giữ và truyền bá chúng cho những người khác là vỏ bọc vật chất của tư tưởng. 1. 4. Nội dung và hình thức của tư tưởng Phần hiên thực khách quan được phản ánh vào đầu óc con người chính là nội dung của tư duy. Về thực chất nó là hê thống tri thức được kết thành từ những ý nghĩ tư tưởng. Hình thức của tư duy hay hình thức lôgíc là kết cấu của tư tưởng là phương thức liên hê các bộ phận của tư tưởng. Những hình thức tư tưởng chung và rộng nhất là khái niêm phán đoán suy luận và chứng minh. Cũng như nội dung các hình thức này không phải do chính tư duy sinh ra mà là sự phản ánh các mối liên hê cấu trúc của các đối tượng hiên thực. 2 . Mối liên hệ của các hình thức logic. Quy luật của tư duy Quy luật nói chung là một dạng liên hê mang tính bền vững bên trong bản chất và tất yếu giữa các đối tuợng luôn lặp lại khắp nơi ở những điều kiên xác định. Tư duy cũng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.