TAILIEUCHUNG - Quy trình theo dõi vận hành rơ le bảo vệ quá dòng SEL551

Rơ le quá dòng SEL551 cung cấp các chức năng bảo vệ quá dòng không hướng , với các đặc tính hình thời gian độc lập .Rơ le SEL551 có thể khai thácđược các chức năng khác nhau cho bảo vệ , đo lường , tự đóng lại, điều khiển | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CỔNG TY TRUYỀN TẢĨ ĐIỆN 1 QUY TRÌNH THEO DÕI VẬN HÀNH Rơ LE BẢO VỆ QUA DÒNG SEL551 In lần thứ nhất Người biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giám đốc Công ty Nguyễn Lê Thăng Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 _ TẬP Đ0_ẶN cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam ĐIỆN Lực VIỆT NAM ộc lập _ Tự do _ Hạnh phúc CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 ----- --------- Số 2Ĩ5G QĐ-TTĐ1-KTTR Hà Nội ngàỵio thảng 11 nảm 2007 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỂN TẢI ĐIỆN 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật các nhà máy và lưới điện. - Căn cứ vào chức năng quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1 - Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy trình vận hành rơ le bảo vệ SEL 551 . Điều 2 Quy trình này áp dụng cho các trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy ưình này. Điều 4 Quy ưình này có hiệu lực từ ngày ký . KT. GIÁM ĐỐC Phó Giám đốc Vũ Ngọc Minh 2 Ị ị

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN