TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH

Thông tư liên tịch số 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành | BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -BỘ LAO Động thương BINH Và Xã Hội Số 20 2004 TTLT-BLĐTBXH- CỘNG HOÀ Xã Hội chủ nghĩa việt nAm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 12 năm 2004 BKH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC DẠY NGHỀ Căn cứ Nghị định số 06 2000 NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học Căn cứ Nghị định số 02 2001 NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáodục về dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về đầu tư nước ngoài tronglĩnh vực dạy nghề như sau I. PHẠM VI ÁP DỤNG 1. Thông tư này hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề gồm đào tạo nghề dài hạn đào tạo nghềngắn hạn và bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghề nghiệp cho người học nghề. 2. Các hoạt động sau đây không thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư này a. Hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo nghề không vì mục đích lợi nhuận b. Hoạt động đào tạo nghề phục vụ cho nhu cầu nội bộcủa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. II. QUY định về việc thành lập tổ chức hoạt động của cơ sở DẠY NGHỀ CÓ vón đầu tư nước NGOÀI 1. Đối tượng tham gia hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dạy nghề a. Cơ sở dạy nghề và các cơ sở giáo dục khác trong hệ thống giáo dục quốc dân b. Doanh nghiệp Việt Nam gồm - Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước - Hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã - Doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội - Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp c. Nhà đầu tư nước ngoài d. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài e. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 2. Các lĩnh vực khuyến khích đầu tư Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích thành lập trong các lĩnh vực ngành nghề đòi hỏi công nghệ vàkỹ thuật cao như công nghệ thông tin viễn thông cơ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.