TAILIEUCHUNG - Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH

Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA | BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẰU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 803 2007 QĐ-BKH Hà Nội ngày 30 tháng 7 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ODA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẰU TƯ Căn cứ Nghị định số 61 2003 NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Căn cứ Nghị định số 131 2006 NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức sau đây gọi tắt là Quy chế Căn cứ Quyết định số 94 2007 QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006-2010 Căn cứ Quyết định số 52 2007 QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước Căn cứ Quyết định số 555 2007 QĐ-BKH ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành Chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình dự án ODA sau đây gọi tắt là Chế độ báo cáo . Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Áp dụng Chế độ báo cáo đối với các chương trình dự án oda. 2. Đối tượng áp dụng Các chủ chương trình dự án ODA gọi tắt là chủ dự án các cơ quan chủ quản chương trình dự án ODA Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Điều 3. Mẫu biểu báo cáo về chế độ báo cáo đối với cấp chương trình dự án. 1. Mẫu biểu báo cáo Bộ mẫu biểu báo cáo cấp chương trình dự án gồm các mẫu biểu báo cáo tháng quý Phụ lục 1 năm Phụ lục 2 và báo cáo kết thúc chương trình dự án Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này. Riêng đối với các chương trình dự án ODA kết thúc trong năm 2007 sẽ không

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.