TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1875/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 1875/2005/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực các quyết định ban hành chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Số 1875 2005 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Long Xuyên ngày 01 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU Lực CÁC QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 164 2003 NĐ-CP ngày 22 12 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Căn cứ Nghị định số 181 2004 NĐ-CP ngày 29 10 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tại văn bản số 28 ngày 21 6 2005 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chấm dứt hiệu lực các quyết định 1. Quyết định số 522 2002 QĐ-UB ngày 07 3 2002 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành bản quy định thực hiện chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư đối với một số lĩnh vực ngành nghề trên địa bàn tỉnh An Giang 2. Quyết định số 1445 2002 QĐ-UB ngày 12 6 2002 của UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi bổ sung địa bàn ưu đãi và Danh mục 1 - Phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 522 2002 QĐ-UB ngày 07 3 2002 của UBND tỉnh An Giang 3. Quyết định số 1151 2004 QĐ-UB ngày 28 6 2004 của UBND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh thay đổi một số điều của Bản quy định ban hành kèm theo quyết định số 522 2002 QĐ-uB ngày 07 3 2002 của UBND tỉnh An Giang 4. Quyết định số 539 2002 QĐ-UB ngày 07 3 2002 của UBND tình An Giang về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào các khu kinh tế cửa khẩu biên giới tỉnh An Giang 5. Quyết định số 545 2002 QĐ-UB ngày 07 3 2002 của UBND tình An Giang về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang 6. Quyết định số 2151 2003 QĐ-UB ngày 27 10 2003 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành chính sách thưởng đối với hoạt động thu hút vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.