TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 11

Phần lớn thực phẩm lỏng và sản phẩm có vị (sữa, bia, rượu ) được ưu tiên xuất ra bằng chai. Bao bì thủy tinh để sử dụng đựơc nhiều lần, một số sử dụng chai nhựa như nước khóang, nước uống tinh khiết, sữa để giảm tổn thất do vỡ, do người tiêu dùng không trả, và dễ dàng thay đổi mẫu mã để chống hàng giả, hàng nhái. Bao bì mới sau khi sản xuất và sau khi thu hồi trở lại nhà máy cần phải được tẩy rửa để khử mùi hoặc cặn bẩn bám bên trong. . | Chương 11 THIET KE MAY RỬA CHAI CAC LOẠI MAY RỬA CHAI I MỤC ĐÍCH VA PHAM VI ỨNG DUNG Phan lớn thực phẩm long và san phẩm co vị sữa bia rượu. được ưu tiên xuất ra bang chai. Bao bì thuy tinh để sử dung đựớc nhiều lan mọt so sử dung chai nhựa như nước khoang nước uống tinh khiết sữa. đê giam ton thất do vớ do ngưới tiêu dung khong tra va dê dang thay đoi mau ma để chong hang gia hang nhai. Bao bì mới sau khi san xuất va sau khi thu hoi trớ lai nha may can phai đước tay rửa để khử mui hoặc cặn ban bam bên trong. Cac cặn trong cac san pham thu hoi gom co đướng đam axit hưu cớ va cac chất khoang qua một thới gian nao đo kho đi thanh lớp cạn ban kho bam trên thanh trên đay chai. Mức đo ban khac nhau va phu thuoc vấo tính chất san pham chứa bên trong điêu kiên va thới gian bao quan vận chuyên chung. Rửa bao bì trước khi nap san pham la mot qua trình rất quan trong nham đam bao vê sinh va an toan cho ngưới tiêu dung. Yêu cấu cong nghê chu yếu cua viêc rửa chai đo la viêc rửa sach. Hiên nay đa so cac nha may sữa nha may bia rướu va cac nha may thực pham khac sử dung may rửa chai cai tiến đước điêu kiên lao đong ky thuat vê sinh ớ trong phan xướng rot va rửa. II KHAI niệm vA tAc dụng cua moi trứờng rứa Khai niệm Những may rửa chai xuất do kết qua liên hớp cua ba dung cu ma trước kia ngưới ta đa dựa vấo chung đê rửa bang tay goi la bo phạn nhung nước thiết bị rửa va bo phạn suc trang sach. Trong cac thiết bị ấy ngưới ta đa sớ bo ngấm chất ban rửa sa ch bê mat bên trong va bên ngoai suc chai bang nước sach. Trong cac may rửa chai hiên tai chai đước ngấm vấo nước ấm trước khi đưa vấo dung dịch kiêm. Khi nhung vấo nước thì lớp căn ban đước nớ ra va giam đo bên cớ hoc cung như lam yếu sự liên kết o professional download the free trial online at professional cua ldp ban vdi thanh chai. SU hoa tan mot phan chat ban vao dung dich rii a khi nhung Udt cung co y nghia ldn ngoai viec nap day dung dich vao chai va do ra theo chu ky de rii a sach can ban cung co y nghia