TAILIEUCHUNG - Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND

Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 214 2006 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁC Dự ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG công trình sử DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Xây dựng 2003 Căn cứ Luật Đất đai 2003 Căn cứ Luật Đấu thầu 2005 Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52 1999 NĐ-CP ngày 08 7 1999 số 12 2000 NĐ-CP ngày 05 5 2000 số 07 2003 NĐ-Cp ngày 30 01 2003 của Chính phủ Căn cứ Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 02 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Nghị định số 112 2006 NĐ-CP ngày 29 9 2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 02 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Nghị định 181 2004 NĐ-CP ngày 29 10 2004 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai của Chính phủ Căn cứ Nghị định số 111 2006 NĐ-CP ngày 29 9 2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Căn cứ Quyết định số 80 2005 QĐ-TTg ngày 18 4 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng Căn cứ Thông tư số 03 2003 TT-BKH ngày 19 5 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn báo cáo giám sát đánh giá đầu tư Căn cứ Thông tư số 45 2003 TT-BTC ngày 15 5 2003 của Bộ Tài chính hướng dân giải quyết vốn đầu tư Căn cứ văn bản số 5787 VPCP-CN ngày 11 10 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc phân cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho DNTN và thấm định phê duyệt các dự án nhóm C cho cấp quận huyện tại Hà Nội Căn cứ văn bản số 2364 TĐ GSĐT ngày 12 4 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dân quản lý đầu tư gắn với việc thực hiện Nghị định số 16 2005 NĐ-CP của Chính phủ Căn cứ Nghị quyết số 08 2006 NQ-HĐND ngày 22 7 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về phân cấp một số lĩnh vực quản lý Nhà nước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.