TAILIEUCHUNG - GLOCOM CẤP (Kỳ 1)

Glocom cấp (glôcôm góc đóng, glôcôm cương tụ, thiên đầu thống) là một bệnh cấp cứu nhãn khoa. Cùng với ba loại glocom khác (mà chúng ta không đề cập tới ở đây) là glôcôm góc mở, glôcôm bẩm sinh, glôcôm thứ phát tạo nên nhóm bệnh glôcôm - một trong 3 nguyên nhân hàng đầu gây mù loà cho nhân loại. - Bệnh thường xuất hiện ban đầu ở một mắt và sau một thời gian không nhất định sẽ xuất hiện ở mắt thứ hai. - Thường gặp trên người lớn tuổi, địa trạng thần kinh. | GLOCOM CẤP Kỳ 1 1. Đại cương . - Glocom cấp glôcôm góc đóng glôcôm cương tụ thiên đầu thống là một bệnh cấp cứu nhãn khoa. Cùng với ba loại glocom khác mà chúng ta không đề cập tới ở đây là glôcôm góc mở glôcôm bẩm sinh glôcôm thứ phát tạo nên nhóm bệnh glôcôm - một trong 3 nguyên nhân hàng đầu gây mù loà cho nhân loại. - Bệnh thường xuất hiện ban đầu ở một mắt và sau một thời gian không nhất định sẽ xuất hiện ở mắt thứ hai. - Thường gặp trên người lớn tuổi địa trạng thần kinh tâm lý nghệ sĩ. 2. Cơ chế bệnh sinh . Nhãn áp và vấn đề lưu thông thuỷ dịch Thuỷ dịch được sản xuất ra từ đám rối mạch của thể mi với lưu lượng khoảng 2mm3 phút tới hậu phòng rồi qua đồng tử ra tiền phòng. Tổng lượng thuỷ dịch ở trong nhãn cầu khoảng 200 - 300 mm3 chiếm 3 - 4 thể tích nhãn cầu. Từ tiền phòng thuỷ dịch đi qua vùng bè một cấu trúc đặc biệt ở góc tiền phòng vào ống Schlemm rồi ra các tĩnh mạch nước các tĩnh mạch ở lớp thượng củng mạc để cuối cùng trở về vào hệ tuần hoàn chung. Chức năng của thuỷ dịch là đảm bảo dinh dưỡng cho giác mạc và một số chi tiết giải phẫu nội nhãn đồng thời nó là yếu tố cơ bản nhất cấu thành nhãn áp. Các yếu tố khác cấu thành nhãn áp như vỏ nhãn cầu thể thuỷ tinh dịch kính thường tương đối ổn định . Nghiên cứu về nhãn áp và sự lưu thông thuỷ dịch Goldman có công thức Po Pv Po nhãn áp. D lượng thuỷ dịch. R trở lưu. Pv áp lực của tĩnh mạch củng mạc. Qua công thức đơn giản này ta thấy nhãn áp có thể tăng khi - D tăng đây là tình huống ít gặp glocom thể mi . - R tăng Trên lâm sàng hay gặp chủ yếu loại nguyên nhân này. Khi trở lưu tăng thuỷ dịch bị ứ tắc không lưu thông ra ngoài nhãn cầu được dẫn đến tăng nhãn áp. Để xác định nhãn áp ngày nay đang thịnh hành và đáng tin cậy là phương pháp ấn dẹt mà đại diện là phương pháp Maklakov. Nhãn áp kế Maklakov được thiết kế dựa trên nguyên tắc định luật Imbert - Fick áp lực của một khối hình cầu có thành cực mỏng có thể đo được bằng một đối áp từ bên ngoài đủ để ấn dẹt một phần của khối cầu đó. Đẳng thức Imbert

TỪ KHÓA LIÊN QUAN