TAILIEUCHUNG - Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Hóa học

Tài liệu về phương pháp giải hóa này sẽ giúp học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng kiến thức để giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. | http Download Tài Liêu - Đề Thi Free Phạm Đức Bình - Lê Thị Tam Phưong pháp giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hoá Học Luyện Thi Đại Học 800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đủ Các Thể Loại Các phương pháp giúp giải nhanh bài toán hoá học Hướng dẫn giải đáp chi tiết Các bô đề thi đề nghị Nôi dung phong phú 1 http - http - http Download Tài Liệu - Đề Thi Free Phần I Hệ Thống Hoá Các Công Thức Quan Trọng Dùng Giải Toán Hoá Học Số Avogađrô N 6 Khối lượng mol MA mA nA mA Khối lượng chất A nA Số mol chất A Phân tử lượng trung bình của 1 hỗn hợp M M mhh hay Mi M ini M-2H2 M V1 M2V2 nhh ni n2 V1 V2 mhh Khối lượng hỗn hợp nhh Số mol hỗn hợp Tỉ khối hơi d của chất A đối với chất IB đo cùng điều kiện V T P dA B Ma Mb ip im Khối lượng riêng D D Khối lượng m Thể tích V g mol hoặc kg lít Nồng đô phần trăm C mct 100 mdd mct Khối lượng chất tan gam mdd Khối lượng dung dịch mct mdm g Nồng đô mol lít CM nA mol _ _ _ _ Vdd lít Quan hệ giữa C và CM CM 10 C D M Nồng đô thể tích CV Cv Vct 100 Vdd Vct Thể tích chất tan ml Vdd Thể tích dung dịch ml Đô tan T của môt chất là số gam chất đó khi tan trong 100g dung môi nước tạo ra được dung dịch bão hoà T 100 C 100 - C Đô điện ly a a n n0 2 n Nồng độ mol chất điện ly bị phân ly hay số phân tử phân ly. n0 Nồng độ mol chất điện ly ban đầu hay tổng số phân tử hoà tan. Số mol khí đo ở đktc nkhí A VA lít 22 4 n Số hạt vi mô N Số mol khí đo ở điều kiện khác không chuẩn nkhí A P . V R . T P áp suất khí ở t C atm V Thể tích khí ở t C lít T Nhiệt độ tuyệt đối K T t 273 R Hằng số lý tưởng R 22 4 273 0 082 Hay PV nRT Phương trình Menđeleep - Claperon Công thức tính tốc độ phản ứng V C1 - C2 aC mol t t Trong đó V Tốc độ phản ứng C1 Nồng độ ban đầu của một chất tham gia phản ứng C2 Nồng độ của chất đó sau t giây s xảy ra phản ứng. Xét phản ứng A B AB Ta có V K . A . B Trong đó A Nồng độ chất A mol l B Nồng độ của chất B mol l K Hằng số tốc độ tuỳ thuộc vào mỗi phản ứng Xét phản ứng aA bB o- cC dD. Hằng số .