TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 10

Máy chiết và máy đóng nắp có thể là hai máy riêng biệt, nhưng thông thường hai máy này được chế tạo liền khối và có tên gọi như trên. Chức năng của máy chiết và đóng nắp là chiết sản phẩm vào chai một cách nhẹ nhàng đúng thể tích quy định và đóng kín chai bằng nắp nhựa để bảo vệ sản phẩm trong chai. Cấu tạo cơ bản của máy chiết gồm một cụm cơ cấu kẹp để giữ chặt chai rót nước được dùng bằng cơ cấu xylanh hoặc kiểu cơ khí và được xác định. | Chương 10 MAY CHIETĐỊNH lượng - ĐÓNG NẮP I. MAY CHIET VẮ ĐÓNG NẮP created with download the free trial online at professional May chiết và may đóng nap co the la hai may riêng biệt nhưng thóng thường hai may nay được chế tao liên khói va có tên gói như trên. Chức nang cua may chiết va đóng nap la chiết san pham vaó chai mót cach nhệ nhang đúng thê tích quy định va đóng kín chai bang nap nhựa đê bảó vê san pham tróng chai. Cấu taó cờ ban cúa may chiết góm mót cum cờ cấu kêp đê giữ chat chai rót nườc được dung bang cờ cấu xylanh hóặc kiêu cờ khí va đườc xac định đu số chai bang cờ cấu cam biến. Cờ cấu rót baó góm bình lường va hê thóng óng rót đườc nang lên ha xuóng nhờ hê thóng khí nên đê rót chất lóng vấó chai. Cum đóng nap chai góm mót tu quay quanh trục đứng trên đó gan nhưng đau đóng nap. Chai ờ đau vấó may chiết sê đườc mót vít cấp bang nhựa vấó mót banh hình saó đau vấó. Banh hình saó nay đưa chai vấó bó phạn nang chai bó phạn nay đưa chai 1ên ty vaó mót khóảng lam kín tai miếng chai. Tróng cung luc cum o nitro F professional download the free trial online at professional quay se quay đến vị trí mô van để nạp khí CO2 trong bầu chiết vào chai. Khi àp suất trong chai bàng àp suất trong bàu thì van chiết sể tự đọng mô ra và quà trình chiết đàng àp bàt đàu. Trước khi chài đà chiết đước đưa ra khoi cum quay một van xà khí trển cum van chiết đước ha xuống ớ đàu ra mày chiết. Chài nay đước đưa vào mọt bành hình sao đàu ra và đước cấp qua mọt bành hình sao u đong nap. Nap chai sế đước đo vào phếu chon nàp. Chức nàng cua phếu chon nàp là tự đong chon lọc và cấp cho u đong nap những nap đà co hướng đung đế co thế đàt lến chài và đong nàp. Và khi chài chuyến đong trong bành hình sao cua u đong nap mot nap co hướng đung sế đước cấp vào xuống đế thực hiến cong việc đong nàp. Sau đo chài đước đưa ra đàu ra cua mày chiết và đong nàp. Sau đo chài đước đưa ra đàu ra cua mày chiết và đong nàp đế đưa lến xích tài chài đàu ra. II. ĐÈN KIÈM TRA CHAI VA .