TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 9

Các chai cấp bằng tay lên mâm quay để đưa vào trong băng tải, khâu này chủ yếu là sự dụng bằng tay nhân công. Tuy nhiên cũng có thể trang bị máy cấp chai cho khâu này tùy theo điều kiện sản xuất. Phần lớn thực phẩm lỏng và sản phẩm có vị được ưu tiên xuất ra bằng chai. Bao bì nhựa chủ yếu dùng được nhiều lần. Bao bì mới được bổ sung để bù vào những tổn thất do vỡ và do người tiêu dùng không đêm trả vỏ cũng như tùy theo mức độ tăng sản. | Chương 9 BỘ PHẬN CAP CHAI I. BỘ PHẬN CAP CHAI Các chai cấp bằng tay lên mâm quay để đưa vào trong bang tai khau nay chu yếu la sự dung bang tay nhan cong. Tuy nhiên cung co thê trang bị may cấp chai cho khau nay tuy theo điêu kiên san xuất. created with download the free trial online at professional o o o 1 MAIN BOOT 2 BOTTLE PRESELECTION ZONE 3 ROTATION DISK J MODULAR SELECTING PIECES 5 BOTTLE SUPPORT 6 FUNNELS OR BOTTLE DROP CHANNEL 7 BOTT IE EM T CONVEYOR W IT H VACUUM created with download the free trial online at professional MAY RÖA CHAI. 1 Muc Dich Va Pham Vi Üng Dung Phan lón thu c pham long va san pham co vi dhöc öu tien xuat ra bang chai. Bao bi nhu a chu yeu dung du dc nhieu lan. Bao bi mói duóc bo sung de bu vao nhu ng ton that do vó va do ngu ói tieu dung khong dem tra vo cung nhö tuy theo mtfc do tang san xuat san .