TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 8

Độ hấp thụ nước cao đối với loại nhựa có nhóm phân cực. Độ hấp thụ nước thấp thì tốt hơn vì nước hấp thụ làm một số tinh chất cơ lý kém. Polymer không phân cực như PP, PE thì không có tính chất hấp thụ nước. Các vật liệu như: PVC | Chương 8 Tính Chất Hoa Học Của Nhựa IV. 5. 1 Đọ hấp thủ nưdc Độ hấp thụ nước cao đối với loại nhựa co nhom phân cực. ĐỌ hấp thụ nước thấp thì tot hớn vì nước hấp thụ lâm mọt so tinh chất cớ ly kem. Polymer khong phấn cực như PP PE thì khong co tính chất hấp thụ nước. Các vật liẹụ như PVC ABS AS SAN PMMA PC POM co đo ben hấp thụ nước rất cao bới vì co tính phấn cực. Đặt biẹt lấ Nụlon 66 rất de hấp thụ nước. created with download the free trial online at professional IV. 5. 2 Khang nươc Khang nước yếu khi co nối _OH _COOH hay_NH_ IV. 5. 3 Chất deo hòa tan trong nươc Polyvinyl Alcohol Mếthy Cếllulor Carboxyl Cếllulor Sodium Alginate. IV. 5. 4 Khang hòa chất Vạt liếu khong phan cực thì đế hoa tan trong dung moi khong phan cực. Thí du PS Silicone Resin tan trong benx zen toluene. Polymer phan cực thì de hoa tan trong dung moi phan cực. Thí du Polyvinyl Butyral Polyvinnyl Acetate tan trong Alcohol Ethyl Acetate. Chất deo phan cực thì khong hoa tan trong dung moi phan cực. ĐỌ hoa tan giam khi đo trong hớp cao phan tử cao va co đo kết tinh cao. Thí du Thermoplastics Polyester Polyester nhựa nhiệt deo như PolythyleneTerephthalate PolyamideNylon 66 đo hoa tan thấp trong Polymer co những nguyen tử co nhom chứ đặc biet hay co nhom như CR F I. . . hay trong chất deo đa co lien kết ngang trong mach phan tử. IV. 5. 5 Ben thời tiết Anh sang mặt trới tia tử ngoai Khang UV kem PE PS PP cao su thien nhien. Biến mau dưới anh sang mat trới PVC Polyester Ben thới tiết tot PC Epoxu cao su Neovprene. Cực ky ben thới tiết PTFE Hấp thu tia UV Hon hớp thiết hữu cớ. IV. 6 Mòt So Chỉ Tiếu Cơ Ban Cua Cac Loai Nhựa Thòng Dụng. Ap suat Ap suat kL created with n nitroPDF professional download the free trial online at professional CAO THAP Tỉ trọng 0 92 0 96 Lực Kg Cm3 kệo 114 217 Lực Kg Cm3 uốn 60 173 Nhiệt mem 0C đọ 90 120 Nhiệt chấy 0C đọ 112 133 Hấp thu 24giớ nước 0 015 0 01 created with download the free trial online at .