TAILIEUCHUNG - Quy trình vận hành rơ le quá dòng và điều khiển REF54X

Rơ le REF54 là một thiết bị được áp dụng sản xuất với công nghệ kỹ thuật số của hãng ABB , được tích hợp các chức năng áp dụng trong lưới phân phối và truyền tải điện | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CỐNG TY TRUYỀN TẢĨ ĐIỆN 1 QUY TRÌNH THEO DÕI VẬN HÀNH Rơ LE QUÁ DÒNG VÀ ĐIỀU khiển REF54X In lần thứ nhất Người biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giảm đốc Công ty Đỗ Hùng Tiến Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CỘNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 Sổ U5 QĐ-TTĐĨ- KTTR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày tháng 11 năm 2007 GIÁM Đốc CÔNG TY TRUYỂN TẢI ĐIỆN 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹthuật các nhà máy và lưới điện. - Căn cứ vào chức năng quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1 - Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy trình theo dõi vận hành rơ le quá dòng và điều khiển REF54x . Điều 2 Quy trình này áp dụng cho các trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy trình này . Điều 4 Quy trình này có hiệu lực từ ngày ký . KT. GIÁM ĐỐC Phó giám đổc Vũ Ngọc Minh 2 I. GIỚI THIỆU Rơ LE Rơle REF54-là một thiết bị được áp dụng sản xuất với công nghệ kỹ thuật số cùa hãng ABB được tích hợp các chức năng áp dụng ưong lưới phân phối và truyền tải điện. II. CÁC CHỨC NÀNG 1. Tự động đóng lặp lại. 2. Bảo vệ dòng không cân bằng trong hệ thống tụ. 3. Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng và không hướng. 4. Bảo vê quá dòng pha có hưởng và không hưởng. 5. Bảo vệ tần số. 6. Bảo vệ điện áp. 7. Bảo vệ thứ tự pha. 8. Kiểm tra đồng bộ. 9. Ghi sự cố. 10. Đo các giá trị đầu vào dòng điện điện áp 3 pha các mức. 11. Đo tính toán và hiển thị các trị số công suất và các thông số khác. 12. Hiển thị các tham số ở cả dạng số học và dạng đồ thị sóng. 13. Điều khiển từ xa và hiển thị trạng thái của tất cả các loại máy cắt dao cách ly. 14. Điểu khiển trực tiếp tại HMI hiển thị trạng thái của tất cả các loại máy cắt dao cách ly. 15. Điều chỉnh hệ số công suất. 16. Tổ hợp và lựa

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN