TAILIEUCHUNG - Quy trình vận hành rơ le bảo vệ quá dòng 7SJ63

Rơ le 7SJ63 là thiết bị kỹ thuật số dùng bảo vệ và điều khiển các thiết bị điện với bộ vi xử lý mạnh . Tất cả các công việc cũng như những thu nhận được và cho đến các lệnh được phát ra đều được thực hiện bằng phương pháp vi xử lý kỹ thuật số | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NẠM CÓNG TY TRUYÈN TẢI ĐIỆN 1 QUY TRÌNH THEO DÕI VẬN HÀNH Rơ LE BẢO VÊ QUÁ DÒNG 7SJ63 In lần thứ nhất Người biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giảm đổc Công ty Phạm Thanh Tùng Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 Số 2 QĐ-TTĐ1-KTTR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày ẩồ thảng 11 năm 2007 GIÁM ĐÓC CÔNG TY TRUYỂN tải điện 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật các nhà máy và lưới điện. - Căn cứ vào chức năng quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1 - Xét đề nghị của Ồrig .Trưởng phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy trình theo dõi vận hành bảo vệ rơ le quá dòng 7SJ63 . Điều 2 Quy trình này áp dụng cho các trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy trình này. Điều 4 Quy trình này có hiệu lực từ ngày ký . KT. GIÁM ĐỐC Phó giám đốc Vũ Ngọc Minh 2 MỤC LỤC Trang I. GIỚI THIỆU VÀ ÚNG DỤNG 4 II. CÁC CHỨC NẲNG 4 III. VẬNHÀNHRƠLE 6

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN