TAILIEUCHUNG - Theo dõi vận hành bảo vệ rơ le khoảng cách SEL-421

Quy trình hướng dẫn theo dõi vận hành bảo vệ rơ le khoảng cách SEL-421 | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CỔNG TY TRUYÉN TẢI ĐIỆN 1 QUY TRÌNH THEO DÕI VÂN HÀNH Rơ LE BẢO VỆ KHOANG CÁCH SEL-421 In lần thứ nhất Người biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giám đốc Công ty Nguyễn Lê Thăng Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CÔNG TY TRUYÈN TẢI ĐIỆN 1 Sổ .Hỉl QĐ-TTĐ1-KTTR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày Hò tháng 1 ỉ năm 2007 GIÁM ĐÓC CÔNG TY TRUYỂN TẢI ĐIỆN 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật các nhà máy và lưới điện. - Căn cứ vào chức năng quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyên tải điện 1 - Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Qui trình vận hành rơ le bảo vệ quá dòng SEL-421 Điều 2 Quy trình này áp dụng cho các trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy trình này . Điều 4 Quy trình này có hiệu lực từ ngày ký - 9 KT. GIÁMĐÓC Phó giám đốc Vũ Ngọc Minh 2 I. GIỚI THIỆU Rơ LE Rơ le SEL-421 với chức năng chính là bảo vệ khoảng cách với các đặc tính hình tròn MHO đặc tính đa giác QUARD . Rơ le SEL-421 có thể khai thác được nhiều chức năng khác nhau cho bảo vệ điều khiển kết nối máy tính. II. CÁC CHỨC NẤNG 1. Bảo vệ khoảng cách pha - pha pha - đất đặc tính tròn Mho với 4 cấp tác động 1 vùng có thể mở rộng . 2. Bảo vệ khoảng cách pha - đất đặc tính đa giác QƯAD với 4 cấp tác động. 3. Bảo vệ chống sâm lấn vùng tải trong trường hợp tải cao ngăn cản sự cắt sai rơ le. 4. Bảo vệ quá dòng điện với các đặc tính then gian độc lập hay phụ thuộc. Với chức năng quá dòng đặc tính thòi gian phụ thuộc áp dụng nhiêu đặc tính có độ dốc khác nhau theo các tiêu chuản IEC hay ƯS. 5. Xác định hướng sự cố cho bảo vệ quá dòng khoảng cách. 6. Bảo vệ quá tải. 7. Bảo vệ mất áp. 8. Bảo vệ đóng vào điểm sự cổ. 9. Chống dao động. 10. Chống hư hỏng máy cắt. 1 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN