TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 5

Tuyến I gồm các thiết bị xử lý sơ bộ. Lọc tinh trước khi cho nước vào lọc thẩm thấu ngược. Các thiết bị tuyến II gồm lọc thẩm thấu ngược, qua lọc thẩm thấu ngược nước đi qua các bể lọc cationit, axit mạnh, kiềm mạnh đặt riêng rẽ hay đặt trong một bể Ionit hỗn hợp để loại trừ các ion có thể lọt qua thiết bị RO. Các thiết bị ionit này phải chọn vật liệu có chất lượng cao, hoàn nguyên bằng dung dịch axít và kiềm có chất lượng cao đảm bảo độ trong suốt | Chương 5 QUY TRÌNH CONG NGHỆ SAN XUAT NƯỚC TINH KHIỆT Tuyến I gồm các thiết bị xử ly sơ bộ. Lọc tinh trước khi cho nước váo lọc thám thấu ngước. Các thiết bị tuyến II gồm lọc thầm thấu ngước quá lọc thám thấu ngước nước đi quá các bế lọc cátionit áxit mánh kiềm mánh đát riêng rẽ háy đát trọng mọt bế lọnit họn hớp đế lọái trừ các iọn cọ thế lọt quá thiết bị RO. Các thiết bị iọnit náy phái chọn vát liệu cọ chất lướng cáọ họán nguyến báng dung dịch áxít vá kiếm cọ chất lướng cáọ đám báọ đọ trọng suốt. Tuyến III gọm các thiết bị OZON đế ọxi họá các chất hữu cớ họá tán cọn xọt lái giết chết các vi khuẩn vi rut. Thiết bị tiá cực tím đế lọái trừ ọzọn cọn dư vá tiết trung lọc quá iọn iọnit khọng cán họán nguyến mọt lán nữá đế ọn định created with download the free trial online at professional nước đảm bao mức trô khang dưới 8M cm và laọi trừ các ion bị phân huy từ các ho85p chất do tác dụng diệt trùng như S P Na. Thiết bị loc tinh Microfilter đệ loại trừ cac manh vụn co thệ co sau bệ loc ionit tiếp đến thiết bị tiệt trùng . đế diệt cac vi trùng co thế sinh trên ong dan. Thiết bị Ro sau cùng đam bao loc toan bo cac chất hữu cớ va ion con sot loai. Trong thiệt kế va lap đạt cac đướng ong van khoa phai chu ý khong co vung nước chốt va vận tốc trong ong khong đước nho hớn 0 1 mm s đệ tranh việc vi trung co thệ song va phat triện toan bo thiết bị phai đước chong an mon rỉ sệt từ bện trong va mặt ngoai ớ mức đo cao. created with download the free trial online at professional created with n nitroPDF professional download the free trial online at .