TAILIEUCHUNG - Theo dõi vận hành bảo vệ rơ le khoảng cách SEL-311

Quy trình hướng dẫn theo dõi vận hành bảo vệ rơ le khoảng cách SEL-311 | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NẠM CÒNG TY TRỦYÈN TẢĨ ĐĨỆN 1 QUY TRÌNH THEO DÕI VẬN HÀNH Rơ LE BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH SEL-311 In lần thứ nhất Ngườỉ biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giảm đốc Công ty Nguyễn Lê Thăng Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐIỆN Lực VIỆT N AM J ộc lập _ Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 ----- ---------- Số 153 QĐ-TTĐ1 - KTTR Hà Nội ngày 30 thảng 11 năm 2007 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRƯYỂN tải điện 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật các nhà máy và lưới điện. - Căn cứ vào chức năng quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1 - Xét đề nghị của Ồng Trưởng phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Qui trình vận hành rơ le bảo vệ quá dòng SEL-311 Điều 2 Quy ữình này áp dụng cho các trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy trình này . Điều 4 Quy trình này có hiệu lực từ ngày ký . KT. GIÁM ĐÓC Phó giám đốc Vũ Ngọc Minh 2 I. GIỚI THIỆU Rơ LE Rơ le Khoảng cách SEL-311 311A 311B 311C với chức năng chính là bảo vệ khoảng cách với các đặc tính hình tròn MHO đặc tính đa giác QUARD . Rơ le SEL-311 có thê khai thác được nhiều chức năng khác nhau cho bảo vệ điều khiển kết nối máy tính. II. CÁC CHỨC NĂNG 1. Bảo vệ khoảng cách pha - pha pha - đất đặc tính tròn Mho . 2. Bảo vệ khoảng cách pha - đất đặc tính đa giác QUAD ưong SEL-311C. 3. Bảo vệ chống sâm lấn vùng tải ưong trường hợp tải cao ngăn cản sự cắt sai rơ le. 4. Chống dao động SEL-311C . 5. Bảo vệ quá dòng điện với các đậc tính thòi gian độc lập hay phụ thuộc. 6. Xác định hướng sự cố cho bảo vệ quá dòng khoảng cách. 7. Bảo vệ quá áp kém áp SEL-311B 311C . 8. Bảo vệ mất áp. 9. Bảo vệ chống đóng vào điểm sự co SOTF . 10. Xác định hướng sự cố. 11. Tự động đóng lại SEL-311B 311C . 12. Ghi sự cố. 13. Xác định điểm sự cố SEL-311B 311C .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN