TAILIEUCHUNG - THỦ TỤC TUYỂN DỤNG

Thủ tục này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty. | THỦ TỤC TUYỂN DỤNG I - MỤC ĐÍCH Thủ tục này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự yêu cầu công việc của Công ty dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty. II - PHẠM VI Thủ tục này áp dụng cho việc Tuyển dụng trong toàn bộ Công ty. III - ĐĨNH NGHĨA không có. IV - NỘI DUNG TrL - Phòng HCNS - Phòng HCNS - Phòng HCNS - Phòng HCNS - Trưởng Bộ phận - Phòng HCNS - Công nhân viên - Trưởng Bộ phận - Phòng HCNS - Phòng HCNS - Kế hoạch tuyển dụng 2 BM-TTDT Bản tự khai ứng viên 3 BM-TTDT Bài thi viết 4 BM- TTDT Bảng câu hỏi phỏng vấn 5 BM-TTDT BẢng đánh giá ứng viên 6 Bm-TtDt Giấy nhận viêc 7 BM-TTDT Hợp đồngthử việc 8 BM-TTDT Phiếu đánh giá nhân viên mới 9 BM-TTDT Hợp đồng lao động chính thức Thuyết minh lưu đồ Việc tuyển dụng phải đáp ứng được nguyên tắc công bằng công khai đúng người đúng việc có căn cứ và hiệu quả. Công ty cấm việc phân biệt đối xử trong tuyển dụng về chủng tộc đẳng cấp nguồn gốc dân tộc tôn giáo thương tật giới tính khuynh hướng chính trị tuổi tác. Việc tuyển dụng lao động theo định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh từ cán bộ quản lý nhân viên nghiệp vụ và lực lượng công nhân viên trực tiếp sản xuất được thực hiện theo quy trình tuyển dụng như sau 1 - Nhu cầu tuyển dụng Nhu cầu tuyển dụng phát sinh từ các nguồn sau theo yêu cầu của GĐ Phòng HCNS đề nghị theo yêu cầu của các Bộ phận sử dụng. Các Bộ phận căn cứ nhu cầu công việc để lập kế hoạch tuyển dụng bao gồm các nội dung như sau a Tuyển dụng phục vụ yêu cầu cho công việc gì b Điều kiện đòi hỏi người dự tuyển phải đáp ưng được về Tay nghề trình độ chuyên môn kỹ thuật và những điều kiện khác tùy theo tính chất công việc. c Số lượng cần tuyển dụng. d Loại lao động chính thức hay thời vụ. e Thời gian cần nhân sự. 2 - Xác định tập hợp nhu cầu Trưởng Bộ phận tập hợp nhu cầu nhân sự của các Bộ phận trực thuộc vào phiếu đăng ký nhu cầu nhân sự và chuyển cho Phòng HCNS theo biễu mẫu mã số 1 BM-TTTD. Phòng HCNS .