TAILIEUCHUNG - Theo dõi vận hành rơ le bảo vệ khoảng cách REL511

Rơ le RLE511 cung cấp chức năng bảo vệ , điều khiển và giám sát đối với đường dây cao áp hoặc có thể làm bảo vệ dự phòng cho máy biến áp và thanh cái trong hệ thống truyền tải điện | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CONG TY TRUYỀN TẢĨ ĐIỆN 1 QUY TRÌNH THEO DÕI VẶN HÀNH BẢO VỆ Rơ LE KHOẢNG CÁCH REL511 In lần thứ nhất Người biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giảm đốc Công ty Phan Lê Vinh Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CÔNG TY TRUYỀN TẲI ĐIỆN 1 Số QĐ-TTĐ1- KTTR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày X tháng 11 năm 2007 GIÁM ĐỚC CÔNG TY TRUYỂN tải điện 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật các nhà máy và lưới điện. - Căn cứ vào chức năng qùyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1 - Xét đề nghị của Ồng Trưởng phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Qui trình theo dõi vận hành ror le bảo vệ khoảng cách REL511 Điều 2 Quy trình này áp dụng cho các trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy trình này . Điều 4 Quy trình này có hiệu lực từ ngày ký . KT. GIÁM ĐỐC Phó giám đốc Vũ Ngọc Minh Mục lục Chương Tiêu đề Trang Mục Danh sách hình Viết 1. Giới thiệu rơ le. .6 . Tổng . Các chức . Bảo vệ khoảng cách gồm có các chức . Những bảo vệ dự . Điều khiển. .6 . Giám sát. 6 . Truyền thông tin số liệu đến đâu đối diện .6 . Kết nối truyền thông nối . Tính năng tổng . Mặt trước của rơ . Màn hình tinh thể lỏng . Các phím chức năng để giao tiếp với rơ . 2. Khai thác thông tin trong rơ Điều 1 . 11 Điều 2 .12 Điều 3 .12 Điều 4 .13 Điều 5 . 15

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN