TAILIEUCHUNG - Luận văn: : “Thị trường Bất động sản và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển Thị trường Bất động sản ở Việt Nam”

Thị trường BĐS phát triển là một nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội đất nước và nâng cao đời sống của các tầng lớp dân trường Bất động sản cùng với thị trường vốn và thị trường lao động là các thị trường trung tâm trong nền kinh tế thị trường. Kinh doanh BĐS là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tăng thu ngân sách và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng sản phẩm quốc nội đối với một quốc gia | Xác định được một cách khoa học, công khai, minh bạch và công bằng giá của đất đai, nhà cửa. Trên thế giới, việc định giá đất đai thường được tiến hành bởi các chuyên gia về thị trường BĐS. Trong sáu phương pháp định giá BĐS, phương pháp đơn giản nhất và cũng tương đối có sức thuyết phục là “phương pháp so sánh”, tức là dựa trên giá BĐS trong các vụ giao dịch tương tự trong quá khứ hoặc ở một địa điểm tương tự để xác định giá thị trường hiện tại của một BĐS nào đó. Để có thể thực hiện được phương pháp này, các cơ quan Địa chính cần phải cần phải lưu giữ một hệ thống dữ liệu chính xác và liên tục được cập nhật về các vụ giao dịch trên thị trường BĐS. Về lâu dài, Việt Nam nên sử dụng phương pháp định giá này. Đây là một công việc đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, khó khăn, tốn kém như nâng cấp và vi tính hoá các cơ quan Địa chính, cũng như tạo lập cơ chế khuyến khích người dân đăng ký giao dịch BĐS với các cơ quan Địa chính. Chỉ có trên cơ sở xác định giá đất một cách khoa học, công khai, minh bạch thay thế cho cách định giá “tù mù”, cứng nhắc hiện nay thì các vụ tranh chấp, khiếu kiện về đền bù, giải toả mới được giảm thiểu.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN