TAILIEUCHUNG - Quy trình theo dõi vận hành hợp bộ rơ le khoảng cách 7SA6x

Họ hợp bộ bảo vệ rơ le số SIPROTEC 7SA6 được sử dụng cho mục đích cắt nhanh , tin cậy và chọn lọc tất cả các dạng sự cố pha ,sự cố chạm đất trên các đường dây cáp | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CÔNG TY TRUYỂN TẢI ĐIÊN 1 QUY TRÌNH THEO DÕI VẬN HÀNH HỢP Bộ RƠLE KHOẢNG CÁCH 7SA6x In lần thứ nhất Người biên soạn Tạ Việt Hùng Trưởng phòng Kỹ thuật Nguyễn Hữu Long Phó Giám đốc Công ty Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 CỘNG HOÀ XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỤC VIỆT NAM CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 SỐ TO QĐ-TTĐ1-KTTR Hà Nội ngày ẩo tháng 11 năm 2007 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỂN tải điện 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy điên và lưới điện. - Căn cứ vào chức năng quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1. - Xét để nghị của Ông Trưởng phòng Kỹ thuật Trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo quyết định này Quy trình vận hành hợp bộ rơle khoảng cách 7SA6x . Điều 2 Quy ưình này áp dụng cho các trạm biến áp 500kV 220kV thuộc Công ty Truyền tải điên 1 quản lý. Điều 3 Các Ông Phó Giám đốc Kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Công ty Trạm trưởng Trạm Phó Kỹ thuật viên nhân viên quản lý vân hành và sửa chữa ưạm biến áp phải nắm vững và thực hiện đúng quy trình này. Điều 4 Quy định này có hiệu lực từ ngày ký. KT. GIÁM ĐỐC Phó giám đốc Vũ Ngọc Minh Mục lục Chương 1 Phạm vi áp dụng Ị Chương 2 Hướng dẫn vận hành Trang 1 2 Chương 3 Ị Chuẩn bị trước khi đưa thiết bị vào vận hành 8 Chương 4 Ị Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ 9 Ị -

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN