TAILIEUCHUNG - Quy trình theo dõi vận hành điều khiển mức ngăn C264

Quy định này đưa ra những hướng dẫn thực hiện vận hành đối với máy tính ngăn lộ C264 tại các tủ điều khiển và bảo vệ trong các trạm biến áp có trang bị hệ thống điều khiển tích hợp | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CÔNG TY TRUYỂN TẢI ĐIỆN 1 QUY TRÌNH THEO DÕI VẬN HÀNH Rơ LE ĐIỀU KHIỂN MỨC NGĂN C264 ỉn lần thứ nhất Người biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giám đốc Công ty Nguyễn Huy Thắng Kiều Văn Minh Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 Số QĐ-TTĐ1- KTTR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày òOtháng 11 năm 2007 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỂN tải điện 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật các nhà máy và lưới điện. - Căn cứ vào chức năng qùyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1 - Xét đề nghị của Ồng Trưởng phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy trình theo dõi vận hành rơ le điều khiển mức ngăn - C264 Điều 2 ĩ Quy trình này áp dụng cho các trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy trình này. Điều 4 Quy trình này có hiệu lực từ ngày ký . uV KT. GIÁM ĐỐC Phó giám đốc Vũ Ngọc Minh 2 MỤC LỤC Trang I. GIỚI THIỆU VÀ ỨNG DỰNG 4 II. VẬN HÀNH Rơ LE 7 IH. NHỮNG Hư HỎNG THƯỜNG GẶP TRONG VẬN HÀNH 11 VÀ XỬ LÝ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
31    209    22
TỪ KHÓA LIÊN QUAN