TAILIEUCHUNG - Quy trình vận hành máy biến dòng điện , biến điện áp kiểu tụ kiểu kín dùng dầu cách điện

Trước khi đưa vào vận hành : kiểm tra độ bắt chặt của các đầu nối cao áp - kiểm tra độ chắc chắn của các đầu nối hạ áp , có bị hở mạch , có đúng sơ đồ đầu nối không | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NẠM CỔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN BIẾN ĐIỆN ÁP KIẺƯ TỤ KIỂU KÍN DÙNG DẦU CÁCH ĐIẸN In lần thử nhất Người biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giám đắc Công ty Trần Thể Anh Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CỘNG TÝ TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 Số 2 3 5 QĐ-TTĐ1 - KTTR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày ỉ ồ tháng ỉ ỉ năm 2007 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỂN TẢI ĐIỆN 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật các nhà máy và lưới điện. - Căn cứ vào chức năng quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện ì - Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy trình vận hành máy biến dòng điện biến điện áp kiểu tụ kiểu kín dùng dầu cách điện Điều 2 Quy trình này áp dụng cho các ưạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa ưạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy trình này. Điều 4 Quy trình này có hiệu lực từ ngày ký . KT. GIÁM ĐÓC Phó giám đéc Vũ Ngọc Minh I. Đối với máy biến dòng điện A. Trước khi đưa vào vận hành Điều 1 Kiểm tra độ bắt chặt của các đầu nối cao áp. Điều 2 Kiểm tra độ chắc chắn của các đầu nối hạ áp có bị hở mạch có đúng sơ đồ đấu nối không. Điều 3 Kiểm ưa mức dầu có đủ ở điểu kiện vân hành không. Điều 4 Kiểm ưa độ kín của van lấy mẫu dầu. Điều 5 Kiểm ưa các đầu nối đất có an toàn và chắc chắn không. Điều 6 Kiểm ưa độ kín của nắp hộp đấu nối nhị thứ. Điều 7 Kiểm tra các điểm bắt bu lông đê trụ có chắc chắn không. Điều 8 Kiểm tra bề mặt của sứ cách điên và các hộp kim loại có sạch không Điều 9 Kiểm tra trụ đỡ máy biến dòng có bị nghiêng có chắc chắn và được nối đất tốt với hệ thống tiếp đất an toàn. Điều 10 Các hạng mục thí nghiệm đạt yêu cầu của nhà chế tạo. B. Trong quá trình vận hành Điều 1 Kiểm tra bằng mắt từ xa các hạng mục trong phần A gồm điều l 3

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN