TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 11

Kiểm tra 1 tiết lớp 11 Môn : Toán Họ và tên: Lớp: 11A. Câu 1. Chứng minh rằng: a. Mọi số hạng của dãy số (an) xác định bởi a1 = 1 và 2 a n +1 = 2a n | Kiểm tra 1 tiết lớp 11 Môn : Toán Họ và tên: Lớp: 11A. Câu 1. Chứng minh rằng: a. Mọi số hạng của dãy số (an) xác định bởi a1 = 1 và đều nguyên b. chia hết cho 15 c. 1 + + + + < 2 n ≥ 2 Câu 2. Xét tính đơn điệu và bị chăn của các dãy số có: a. un = n dấu căn b. un = c. Câu 3. a. Năm số a,b,c,d,e tạo thành 1 cấp số cộng có tổng = 10, tích = 320. Tìm 5 số đó. b. Chứng minh rằng nếu tam giác ABC có: cot , cot , cot tạo thành 1 cấp số cộng thì 3 cạnh a,b,c cũng tạo thành 1 cấp số cộng theo thứ tự đó. Câu 4. a. Cho cấp số nhân (un) có + u5 = 0 và u32 + u62 = 63. Tính tổng S =