TAILIEUCHUNG - Phiếu thăng chức

Mẫu quyết định thăng chức | PHIẾU THĂNG CHỨC Phần này chúng tôi đang cập nhật Chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Họ tên Lâm Vân Tuổi 53 Dự đoán thời gian cần thay thế là 5 năm Trình độ Kinh nghiệm Những những có thể thay thế Khả năng được thay thế Nguyễn Gia Thọ Lê Huy Cận Hoàng Hùng Cao Trung bình Thấp Chức vụ Phụ trách đào tạo tuyển dụng Họ tên Nguyễn Gia Thọ Tuổi 42 Dự đoán thời gian cần thay thế là 2 năm Trình độ Kinh nghiệm Những những có thể thay thế Khả năng được thay thế