TAILIEUCHUNG - Quy trình quản lý nhân sự

Bảng mẫu quy trình quản lý nhân sự | Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Ngừơi thực hiện BP có nhu cầu Cty PTCHC TP TCHC Ban Giám đốc TP TCHC Ban Giám đốc TP TCHC nhân viên quản lý nhân sự TP TCHC Qui trình 0 Tài liệu Hồ sơ Phiếu đề xuất NS QĐ KH mở rộng _ thành lập Kế hoạch tuyển dụng Thông báo tuyển dụng Ma trận tuyển dụng Biểu mẫu NSU - 01 NSU - 02 NSU - 03 NSU - 04 Diễn giải Căn cứ Theo đề xuất của các BP QĐ - KH thình lập mở rộng _ bộ phận Xem xét đề xuất của các BP có đúng không Nếu sai yêu cầu_ bộ phận sửa lại Duyệt chỉ tiêu nhân sự Xác định nguồn phương pháp tuyển dụng chi phí tuyển dụng Duyệt nguồn tuyển dụng chi phí tuyển dụng Thông báo ghi rõ vị trí SL tuyển hồ sơ điều kiện và thông _ báo trên các nguồn tuyển dụng làm thủ tục thanh toán chi phí thông báo. Ma trận tuyển dụng nêu ra việc lựa chọn phương pháp và _ nguồn tuyển dụng Date 13-10-09 Page 1 of 8 Ngo Quang Thuat Nhân viên QLNS TP TCHC vi trí quan trọng Nhân viên QLHS Người phỏong vấn _ PTCHC chỉ định - nếu thấy cần phòng vấn Trưởng BP có nhu cầu Nhân viên QLNS Trưởng BP có nhu cầu Số tiếp nhận HS Phiếu nhận HS Bản đăng ký xin việc Thông báo phỏng vấn Họp đồng thử việc Giấy nhận việc Thẻ chấm công Phiếu đánh giá NV Danh sách NS tuyển trong tháng Quyết định mức Ing thử việc Date 13-10-09 HR process - Taphuco NSU - 05 Hồ sơ đầy đủ SYLL 2 bản chính ĐXV 01 GKSK 01 bản _ NSU - 06 có giá trị không quá 6 tháng Giáy tạm vắng với các tỉnh ngoại_ TP HCM có giá tiị không quá 6 tháng CMND bản sao công chứng kiêm tra tuổi chuyên môn theo yêu cầu Nếu thiếu thi yêu cẩu bố sung hồ sơ hoặc hẹn bố sung hồ sơ_ trước khi thử việc NSU - 07 Đạt yêu cầu thi Trưởng bp xác nhân vào NSU - 06 chuyên ứng viên về Phòng TCHC đe làm Thủ tục nhân việc NSU - 08 Khi nhận việc làm HĐ thử việc phát hành giấy nhận việc _ NSU - 09 bắt buộc phải có đủ hồ sơ NSU - 10 Hồ sơ không trả lại ứng việc khi đã thử việc có the có ngoại lệ NSU - 11 NSU - 12 NSU - 19 Xác nhận vào giấy nhận việc Page 2 of 8 Ngo Quang Thuat TP TCHC Nhân viên QLNS Nhân viên QLNS Trưởng phòng TCHC Nhân .