TAILIEUCHUNG - QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HAY TẬP THỂ.

• Kỷ luật bậc 1: NHẮC NHỞ. Là cấp kỷ luật thấp nhất, dùng cho các vi phạm nhẹ, lần đầu, chưa hoặc ít gây hậu quả. Việc nhắc nhở được thực hiện bởi cấp quản lý gần nhất đối với nhân viên vi phạm. Cấp quản lý phải nêu rõ vi phạm của nhân viên vào điều nào trong nôi quy – quy định. Nhân viên vi phạm phải về xem lại và và học thuộc lòng điều mình đã vi phạm. | QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HAY TẬP THẺ. LUẬT I. CÁ NHÂN Kỷ luật bậc 1 NHẮC NHỞ. Là cấp kỷ luật thấp nhất dùng cho các vi phạm nhẹ lần đầu chưa hoặc ít gây hậu quả. Việc nhắc nhở được thực hiện bởi cấp quản lý gần nhất đối với nhân viên vi phạm. Cấp quản lý phải nêu rõ vi phạm của nhân viên vào điều nào trong nôi quy - quy định. Nhân viên vi phạm phải về xem lại và và học thuộc lòng điều mình đã vi phạm. Kỷ luật bậc 2 KIẺM ĐIẺM. Là cấp kỷ luật trung bình dùng cho các hành vi vi phạm tương đối nghiêm trọng lập lại hay gây hậu quả đáng kể cấp quản lý trực tiếp có nhiệm vụ tổ chức buổi kiểm điểm và ghi thành biên bản theo mẫu . Chỉ rõ nhân viên vi phạm điểm nào phân tích hậu quả gây ra. Nhân viên vi phạm làm bản kiểm điểm theo mẫu . Ngoài việc học thuộc lòng điểm vi phạm còn chịu hình phạt chế tài. Trừ 1 ngày lương xung vào quỹ khen thưởng. Ngoài ra còn phải bồi thường các hậu quả do hành vi vi phạm gây ra tùy từng trường hợp cụ thể. Kỷ luật bậc 3 CẢNH CÁO. - Là cấp kỷ luật gần như cao nhất dùng cho các hành vi vi phạm thường xuyên không sửa chữa khi đã thi hành các bậc kỷ luật thấp hơn. Các hành vi gây hậu quả nghiêm trọng đến tài sản uy tín hoạt động của công ty. Cấp quản lý cao hơn quản lý trực tiếp 1 bậc chịu trách nhiệm thi hành kỷ luật này. - Ngoài việc lập biên bản và viết bản kiểm điểm tương tự cho kỷ luật bậc 2 cấp quản lý còn ra quyết định cảnh cáo và thông báo đến toàn bộ nhân viên công ty. Phạt chế tài 3 ngày lương - xung vào quỹ khen thưởng. - Bồi thường các hậu quả tổn thất gây ra do hành vi vi phạm. Giáng chức tạm ngưng công tác 1 thời gian hoặc thuyên chuyển công tác sang bộ phận khác tùy từng trường hợp cụ thể. Kỷ luật bậc 4 BUỘC THÔI VIỆC - Đây là cấp kỷ luật cao nhất đối với những hành vi thật sự nghiêm trọng gây hậu quả to lớn. Hay xét thấy cá nhân không hội đủ năng lực phẩm chất đạo đức phù hợp với 1 nhân viên công ty. Cấp kỷ luật này do Ban Giám Đốc thi hành. Tiến hành lập biên bản kỷ luật viết kiểm điểm đồng thời

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    16    0    28-02-2021