TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Công nghệ sinh học: Phân lập gen Cystatin 10 liên quan đến khả năng kháng mọt của một số giống ngô

Luận văn Thạc sĩ Công nghệ sinh học: Phân lập gen Cystatin 10 liên quan đến khả năng kháng mọt của một số giống ngô được thực hiện với mục tiêu nhằm phân lập và xác định đƣợc trình tự gen Cystatin 10 của hai giống ngô (kháng mọt tốt và kháng mọt kém). Mời các bạn cùng tham khảo. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ HƯỜNG PHÂN LẬP GEN CYSTATIN 10 LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG MỌT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ HƯỜNG PHÂN LẬP GEN CYSTATIN 10 LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG MỌT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ Chuyên ngành Công nghệ sinh học Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học . Nguyễn Vũ Thanh Thanh THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu của tôi dƣới sự hƣớng dẫn của . Nguyễn Vũ Thanh Thanh sự giúp đỡ của các cán bộ Khoa Khoa học sự sống Trƣờng Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Các số liệu kết quả trong luận văn là trung thực và chƣa đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những số liệu trong luận văn này. Thái Nguyên ngày 04 tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ HƯỜNG Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới . Nguyễn Vũ Thanh Thanh ngƣời đã hƣớng dẫn chỉ bảo tận tình và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài và hoàn chỉnh luận văn của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Khoa Khoa học sự sống Trƣờng Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian học tập và thực hiện đề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Lê Văn Sơn và các cán bộ kỹ thuật viên phòng Công nghệ ADN ứng dụng - Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ tốt nhất để tôi có thể hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Cuối cùng tôi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới gia đình đồng nghiệp và bạn bè đã luôn động viên khích lệ chia

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.