TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra học kỳ I môn toán lớp 11

ĐỀ THI THEO CẤU TRÚC CỦA SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TRONG KỲ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 11. THỜI GIAN LÀM BÀI LÀ 90 PHÚT. . | SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TOÁN 11 Thời gian: 90 phút Câu 1.(3đ) Giải phương trình: a. b. Câu 2.(2 đ) Biển số xe máy của mỗi tỉnh bao gồm mã tỉnh sau đó đến 2 chữ cái tiếng anh và cuối cùng là 4 chữ số. Biết: mã tỉnh của Vĩnh Phúc là 88, bảng chữ cái tiếng Anh gồm 26 chữ cái. Hỏi: Công an tỉnh Vĩnh Phúc có thể lập được bao nhiêu biển số xe máy. Câu 3.(2đ) a. Khai triển và tính tổng hệ số của các số hạng trong khai triển trên. b. Tính: 1 + 4 + 7 + . . . + 2002 Câu 4.(2đ) a. Cho tứ diện ABCD. CMR: AB và CD chéo nhau; tìm các cặp cạnh chéo nhau của tứ diện. b. Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Trên a lấy 2 điểm phân biệt A, B. Trên b lấy hai điểm phân biệt C, D. CMR: AC và BD chéo nhau. Câu 5.(1đ) Giải phương trình: Hết