TAILIEUCHUNG - QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Tham khảo tài liệu 'quy định quản lý nhân sự', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÂN Sự I - MỤC ĐÍCH - Giúp cho Phòng HCNS quản lý nhân sự từ khi vào công ty cho đến khi nghỉ việc. - Hỗ trợ Trưởng các bộ phận trong việc quản lý nhân sự. II - PHẠM VI Áp dụng cho toàn công ty. III - ĐỊNH NGHĨA CNV Công nhân viên. HCNS Hành chánh Nhân sự QDQLNS Quy định quản lý nhân sự. IV - NỘI DUNG 1. Tuyển dụng nhân viên Quản lý việc tuyển dụng nhân viên được thực hiện theo Thủ tục Tuyển dụng. qua 2. Mã số công việc và mã số nhân viên - Mỗi loại công việc sẽ được ghi một loại mã số tạo điều kiện cho việc tuyển dụng đào tạo phân tích mô tả công việc. Mã công việc được viết tắt dưới dạng chữ viết tắt hoa của bộ phận - chữ viết tắt hoa của vị trí công việc bằng tiếng Anh ví dụ Nhân viên bảo trì -Phòng Hành chánh nhân sự Maintenance Staff - HR Dept là HR - MS. - Mà số nhân viên được viết tắt dưới dạng chữ viết tắt hoa của bộ phận bằng tiếng anh - số thứ tự số tiến hai chữ số . Ví dụ nhân viên bảo trì mã số HR - 02. - Trường hợp có sự thay đổi thuyên chuyển nhân sự thì Phòng HCNS tiến hành thay đổi mã số nhân viên và báo cho Trưởng bộ phận cá nhân liên quan được biết. - Phòng HCNS lập danh sách mã số công việc trình Giám đốc công ty duyệt và thông báo cho các bộ phận biết. - Phòng HCNS chịu trách nhiệm quản lý mã số công việc và mã số nhân viên. 3. Danh sách CNV Công ty - Danh sách CNV gồm các cột sau Số thứ tự họ tên nhân viên ngày tháng năm sinh giới tính hộ khẩu thường trú nơi tạm trú - nơi ở hiện nay số CMND Số điện thoại liên lạc. - Danh sách CNV do Phòng HCNS lập và cập nhật hàng tháng chính xác theo biểu mẫu 1 BM-QDQLNS. 4. Quản lý hồ sơ nhân sự - Phòng HCNS chịu trách nhiệm tổ chức việc quản lý hồ sơ của CNV đầy đủ theo yêu cầu của Thủ tục Tuyển Dụng. - CNV có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ phục vụ cho nhu cầu quản lý của công ty. 5. Quản lý giờ công lao động - Bảng chấm công Công ty lập bảng chấm công để theo dõi thời gian làm việc của nhân viên theo biểu mẫu 2 BM-QDQLNS. Trưởng bộ phận có trách nhiệm cung cấp bảng chấm công cho Phòng .