TAILIEUCHUNG - HỢP ĐỒNG VỀ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Số . . HĐ Số đăng ký tại NH . - Căn cứ vào Bộ luật dân sự ngày 01 7 1996 - Căn cứ vào pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25 9 1989 - Căn cứ Nghị định số 17 NĐ-CP ngày 29 3 1999 về thủ tục chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê cho thuê lại thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất Hôm nay . Chúng tôi gồm có 1. Bên thế chấp . - Địa chỉ . - Điện thoại .Fax . - Do ông bà .Chức vụ . Làm đại diện theo giấy ủy quyền số . Ngày . . . Của. 2. Bên nhận thế chấp Ngân hàng. Gọi là Ngân Hàng - Địa chỉ . - Điện thoại .Fax . - Do ông bà .Chức vụ . làm đại diện. Hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất với những điều khoản sau Điều 1 Mục đích thế chấp Bằng Hợp đồng này Bên thế chấp đồng ý thế chấp cho Ngân Hàng các loại tài sản theo liệt kê tại Điều 2 dưới đây để đảm bảo cho nghĩa vụ hoàn trả nợ gốc lãi lãi phạt và phí nếu có theo các Hợp đồng tín dụng Hợp đồng bảo lãnh được ký kết giữa. với Ngân hàng. Điều 2 Tài sản thế chấp 1. Quyền sử dụng đất - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số . do .cấp hoặc . - Diện tích đất đem thế chấp . - Loại đất . 2. Tài sản gắn liền với thế chấp STT Loại tài sản Giá trị Các giấy tờ gốc Ghi chú Tổng số Các chi tiết về tài sản bảo đảm theo phụ lục đính kèm Điều 3 Giá trị thế chấp và số tiền vay 1. Giá trị thế chấp - Giá trị quyền sử dụng đất là .đồng - Giá trị tài sản khác gắn liền với đất là .đồng - Tổng số giá trị thế chấp là . Bằng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN