TAILIEUCHUNG - Origami 2

Đây là ebook hướng dẫn thực hành cách gấp giấy theo nghệ thuật Origami của Nhật với nhiều mẫu cho sẵn và các đồ họa hướng dẫn kèm theo. Phần 2 Origami là Ebook hướng dẫn gấp các loại chim phổ biến . thực hành. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only.