TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn thể lệ bầu cử

Hướng dẫn thể lệ bầu cử | ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG LIÊN CHI ĐOÀN . CHI ĐOÀN *** Hải Phòng, ngày tháng năm 2009 HƯỚNG DẪN THỂ LỆ BẦU CỬ Bầu Ban chấp hành Chi đoàn . Nhiệm kỳ 2009 – 2010 Kính thưa Đoàn Chủ tịch! Thưa Đại hội! Để giúp Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2010 đúng nguyên tắc, đạt kết quả tốt; Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn qui định, thay mặt Ban Kiểm phiếu, tôi xin hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ bầu cử như sau: + Đại hội thống nhất biểu quyết số lượng Ban chấp hành Chi đoàn , nhiệm kì 2009 – 2010 là đ/c; Đại hội đã thống nhất lựa chọn giới thiệu đ/c trong danh sách ứng cử, đề cử để chọn bầu đ/c tham gia Ban chấp hành. 1. Nguyên tắc bầu cử - Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành bằng phương pháp bỏ phiếu kín. - Khi bầu cử, đại biểu không bầu ai thì gạch tên người đó. - Đại biểu phải tự mình gạch và bỏ phiếu, không được nhờ gạch và bỏ phiếu hộ. - Khi gạch phiếu chú ý gạch đúng và rõ ràng, gạch đậm nét cả họ và tên, nếu gạch sai hoặc hỏng đề nghị gặp Ban Kiểm phiếu để lấy lại phiếu khác. - Đại biểu bầu xong bỏ phiếu vào hòm phiếu đúng quy định. 2. Qui định về phiếu bầu + Phiếu bầu hợp lệ: - Là phiếu bầu do Ban Kiểm phiếu phát ra, được in sẵn danh sách .đ/c đã được Đại hội thống nhất giới thiệu đề cử, được sắp xếp theo vần chữ cái A, B, C và đóng dấu treo của Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Hải Phòng. - Phiếu bầu thiếu so với số lượng đã được Đại hội quyết định vẫn là phiếu hợp lệ (tức là bầu dưới đ/c). + Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có một trong những đặc điểm sau: - Là phiếu bầu không do Ban Kiểm phiếu phát ra, phiếu không có dấu của Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Hải Phòng. - Phiếu bầu thừa số lượng đã được Đại hội biểu quyết (tức là từ .đ/c trở lên). - Phiếu để trắng không bầu ai (tức là không gạch ai). - Phiếu xoá toàn bộ tên người trong danh sách bầu. - Phiếu gạch giữa dòng không rõ bầu ai, gạch ai. - Phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua. - Phiếu có kí hiệu riêng hoặc kí tên người bầu. 3. Về cách thức và thứ tự bỏ phiếu: - Để đảm bảo trật tự khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu đề nghị Đoàn Chủ tịch và Thư kí Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu trước, sau đó thứ tự đến đại biểu của Đại hội. - Đại biểu khi bỏ phiếu đề nghị trật tự, bỏ phiếu xong trở về đúng vị trí ngồi. Trên đây là hướng dẫn thể lệ bầu cử, nếu đại biểu nào chưa rõ đề nghị cho ý kiến? Nếu đại biểu không có ý kiến gì, sau đây xin mời 02 đồng chí trong Ban Kiểm phiếu lên kiểm tra và niêm phong Hòm phiếu. Kính thưa Đại hội! Để công tác bầu cử đạt hiệu quả cao, chúng tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất của mình, thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử mà Ban Kiểm phiếu hướng dẫn. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI H­íng dÉn §¹i héi Chi ®oµn nhiÖm kú 2009 - 2010

TỪ KHÓA LIÊN QUAN