TAILIEUCHUNG - Đề án xây dựng BCH chi đoàn

Đề án xây dựng BCH chi đoàn | ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG LIÊN CHI ĐOÀN . CHI ĐOÀN *** Hải Phòng, ngày .tháng năm 2009 ĐỀ ÁN Xây dựng BCH Chi đoàn. Nhiệm kỳ 2009 – 2010 Ban Chấp hành Chi đoàn là tổ chức lãnh đạo cao nhất của Chi đoàn . trong nhiệm kỳ 2009 – 2010. Để đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới, việc xây dựng Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2009 - 2010 phải đảm bảo tính khoa học dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Đoàn Trường và thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN 1. Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. 2. Căn cứ Nghị quyết của cấp uỷ Đảng; nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 3. Căn cứ Kế hoạch và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Trường về việc tổ chức Đại hội đoàn các cấp. 4. Căn cứ đặc điểm, yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới. II. YÊU CẦU LỰA CHỌN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH 1. Xây dựng một tập thể Ban chấp hành Chi đoàn đảm bảo phẩm chất chính trị, vững vàng, đủ năng lực và uy tín, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị. 2. Ban chấp hành Chi đoàn cần có cơ cấu hợp lý, thiết thực, bao gồm các đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tránh cơ cấu, hình thức. 3. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển. III. TIÊU CHUẨN UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN Uỷ viên Ban chấp hành Chi đoàn cần đảm bảo các tiêu chuẩn sau: 1. Có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực tham gia vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. 2. Có đạo đức cách mạng, lối sống trung thực, lành mạnh, gương mẫu; có ý thức tổ chức kỉ luật, có phong cách và phương pháp công tác tốt. 3. Có sức khoẻ, tâm huyết và lòng nhiệt tình cao, có khả năng vận động thanh niên, được cán bộ, đoàn viên, sinh viên trong đơn vị tín nhiệm. 4. Có trình độ học vấn, năng lực, kiến thức công tác xã hội; có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch công tác của Đoàn; tiếp thu và cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên vào lĩnh vực công tác mà mình phụ trách. IV. DỰ KIẾN VỀ THÀNH PHẦN, CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN 1. Về số lượng: Dự kiến . đ/c (Theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và yêu cầu thực tế của đơn vị, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả). 2. Về cơ cấu: (Trên cơ sở số lượng Uỷ viên Ban chấp hành theo dự kiến, cần đảm bảo cân đối tỷ lệ nam nữ, điều kiện học tập, sinh hoạt một cách hợp lý, phải chuẩn bị phương án gợi ý và giải trình trước Đại hội). BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI H­íng dÉn §¹i héi Chi ®oµn nhiÖm kú 2009 - 2010

TỪ KHÓA LIÊN QUAN