TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu "Chương trình đại hội"

Chương trình đại hội | ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG LIÊN CHI ĐOÀN . CHI ĐOÀN *** Hải Phòng, ngày tháng năm 2009 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI Chi đoàn Nhiệm kỳ 2009 - 2010 1. Văn nghệ chào mừng. 2. Chào cờ (hát Quốc ca, Đoàn ca); tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 3. Bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. 4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký, mời Thư ký làm việc, thông qua chương trình Đại hội. 5. Trình bày báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2008 – 2009, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2009 – 2010. 6. Đại hội thảo luận (trình bày các tham luận). 7. Đoàn Chủ tịch trình bày đề án nhân sự. 8. Đại hội đề cử, ứng cử, chốt danh sách ứng đề cử. 9. Đoàn Chủ tịch bầu Ban Kiểm phiếu, mời Ban Kiểm phiếu đi làm việc. 11. Đại hội tiếp tục thảo luận (trình bày các tham luận). 12. Đại hội bầu cử (Ban Kiểm phiếu hướng dẫn, tiến hành phát phiếu, thu phiếu, đi kiểm phiếu). 13. Đại hội tiếp tục thảo luận (trình bày các tham luận). 14. Văn nghệ. 15. Công bố kết quả bầu cử, Ban chấp hành mới ra mắt. 16. Phát biểu của Lãnh đạo cấp uỷ, Đoàn cấp trên. 17. Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. 18. Tổng kết, bế mạc Đại hội./. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI H­íng dÉn §¹i héi Chi ®oµn nhiÖm kú 2009 - 2010

TỪ KHÓA LIÊN QUAN