TAILIEUCHUNG - BẢN MÔ TẢ VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC MẪU

2. Mối quan hệ: a Mối quan hệ bên trong: b Mối quan hệ bên ngoài: - Mối quan hệ khách hàng, cơ quan nhà nước: - Mối quan hệ với bộ phận khác: | BẢN MÔ TẢ VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC MẪU 1. Trách nhiệm 2. Mối quan hệ a Mối quan hệ bên trong b Mối quan hệ bên ngoài - Mối quan hệ khách hàng cơ quan nhà nước - Mối quan hệ với bộ phận khác 3. Quyền hạn a Tự Quyết định b Đề xuất 4. Uỷ quyền 5. Điều kiện làm việc - Phòng làm việc - Trang thiết bị - Thời gian làm việc 6. Tiêu chuẩn công việc a Bằng cấp b Kinh nghiệm c Kỹ năng d Đạo đức e Thẻ chất

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    38    0    03-08-2021
6    3    1    03-08-2021