TAILIEUCHUNG - BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN

BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN MÔ TẢ CÔNG VIỆC | Bản câu hõi phỏng vấn phân tích công việc Page 1 of 3 BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thời gian . Vị trí . Đơn vị . Chuyên gia phỏng vấn . Stt Câu hỏi I Nhiệm vụ 1. Nêu những nhiệm vụ chính mà anh chị thực hiện hàng ngày 2. Những nhiệm vụ nào bạn phải thực hiện hàng tuần tháng chỉ ra thời gian thực hiện cho mỗi nhiệm vụ. 3. Những nhiệm vụ nào mà bạn thực hiện không thường xuyên II Quản lý 1. Bạn quản lý bao nhiêu nhân viên bao nhiêu vị trí số lượng nhân viên vị trí 2. Bạn có quyền hành trong việc chỉ định công việc thưởng phạt thuyên chuyển. 3. Bạn chỉ được chỉ định hướng dẫn phối hợp hoạt động giữa các bộ phận III Trang thiết bị 1. Các nguyên phụ liệu sản phẩm mà bạn xử lý 2. Danh sách tên các máy móc trang thiết bị được sử dụng trong khu vực của bạn Bản câu hõi phỏng vấn phân tích công việc Page 2 of 3 3. Danh sách tên các công cụ phương tiện được sử dụng trong công việc IV Phối hợp 1. Miêu tả tên bộ phận của những cá nhân phòng ban mà bạn được yêu cầu làm việc ngoài người quản lý của bạn 2. Mô tả bản chất những mối quan hệ đó V Quyết định 1. Bạn được ra những quyết định nào mà không cần ý kiến cấp trên của bạn. VI Trách nhiệm 1. Miêu tả bản chất của những trách nhiệm của bạn về tiền bạc máy móc thiết bị hồ sơ. 2. Trách nhiệm liên quan đến bồi thường khi xảy ra sai lỗi bạn sẽ bị xử lý ra sao VII Hồ sơ 1. Bạn phải chu63n bị lưu giữ những hồ sơ nào 2. Nguồn của những dữ liệu là gỉ VIII Kiểm tra công việc 1. Bằng cách nào công việc của bạn được kiểm tra bị kiểm tra được xác nhận Bản câu hõi phỏng vấn phân tích công việc Page 3 of 3 2. Ai thực hiện công việc trên IX Yêu cầu thể chất 1. Tỷ lệ thời gian trong trong công việc của bạn Đứng Ngồi Đi lại 2. Bạn phải nâng mang vật năng tối đa bao nhiêu 3. Tỷ lệ thời gian mà bạn phải mang vật nặng 4. Có những yêu c6àu về thể chất điều kiện lao động nào trong công việc của bạn X Điều kiện làm việc 1. Nêu các điều kiện làm việc cho công việc của bạn nhưg độ ồn nóng bụi. XI Nguy hiểm 1. Hãy mô tả những nguy hiểm tai nạn .