TAILIEUCHUNG - Luận văn - Quản trị nhân sự tại khách sạn Đụng Á, thực trạng và giải pháp"

Những năm gần đây nhờ đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước, du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển về nhiều mặt. Kết quả này của ngành du lịch Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của các khách sạn. Ngành kinh doanh khách sạn đó đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội, an ninh,đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước | Muốn nõng cao được chất lượng phục vụ là phải tạo cho cỏn bộ, nhõn viờn ý thức trỏch nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong lao động. Khỏch sạn khụng nờn chỉ trụng chờ vào ý thức tự giỏc của mỗi cỏn bộ, nhõn viờn mà phải cú quy chế cụ thể. Vớ dụ như phỏt cho nhõn viờn ngay mới bước vào làm việc cuốn sổ tay, nhõn viờn mà nội dung cụ thể là nội quy của khỏch sạn, những quy định đối với mỗi nhõn viờn tại mỗi bộ phận cụ thể, trỏch nhiệm cũng như quyền lợi của họ khi họ mắc sai phạm hoặc làm lợi cho khỏch sạn. Từ đú người phạm lỗi khụng thể núi họ khụng biết, như vậy là vi phạm và người lao động cú ý thức thỡ cú mục tiờu cụ thể để họ vươn lờn. Kết hợp với đú là biện phỏp khuyến khớch bằng kinh tế, kớch thớch người lao động làm việc cú năng suất và chất lượng cao hơn. Thưởng phạt nghiờm minh cụng bằng, khụng xột ngoại lệ. Hàng năm cần làm tốt cụng tỏc phõn loại cỏn bộ nhằm lựa chọn những người làm việc cú hiệu quả, loại bỏ những người khụng đủ khả năng, đồng thời cũng gúp phần tạo cơ hội cho những người giỏi cú cơ hội phỏt triển tài năng của họ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN