TAILIEUCHUNG - Bảng phân tích công việc

Bản đầu tiên cho thấy những nhiệm vụ cĩ tính chất thường xuyên của một cán bộ văn phịng hoặc hành chính. Bản này cĩ một cột ghi tần suất sử dụng nhân viên cho mỗi cơng việc (D: hàng ngày, W: hàng tuần, M: hàng tháng, O = khác). Điều đĩ sẽ giúp bạn xác định xem những nhiệm vụ chính là gì. | Phân tích cơng việc PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC File đính kèm cĩ hai Bảng câu hỏi phân tích cơng việc. Bảng đầu tiên dành cho các cơng việc văn phịng và hành chính. Bảng thứ hai dành cho những người cĩ trách nhiệm quản lý và ra quyết định ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Hãy coi cả hai bảng là xuất phát điểm để nghiên cứu nhu cầu của doanh nghiệp bạn. Mỗi bảng cần được điều chỉnh cho phù hợp điều kiện thực tế của bạn. Những nội dung nêu ở đây cĩ thể áp dụng ngay hoặc là tiền đề để sáng tạo ra các hoạt động phù hợp hơn với doanh nghiệp của bạn. Bản đầu tiên cho thấy những nhiệm vụ cĩ tính chất thường xuyên của một cán bộ văn phịng hoặc hành chính. Bản này cĩ một cột ghi tần suất sử dụng nhân viên cho mỗi cơng việc D hàng ngày W hàng tuần M hàng tháng O khác . Điều đĩ sẽ giúp bạn xác định xem những nhiệm vụ chính là gì. Bản thứ hai được sử dụng khi bạn muốn tuyển một người quản lý hay đốc cơng. Trong trường hợp này bản chất cơng việc thường quan trọng hơn so với tần suất của một hoạt động cụ thể nào đĩ. Hãy tập trung vào dạng quyết định mà người đĩ phải ra đối tượng giám sát và những nội dung cơng việc mà người này phải quản lý. File này dưới dạng RTF cĩ thể sử dụng được với hầu hết các chương trình xử lý văn bản chạy trong mơi trường Windows. Bảng phân tích cơng việc mẫu DANH MỤC CƠNG VIỆC VĂN PHỊNG THƯỜNG NGÀY Hoạt động Tần suất D W M Y Đánh máy nhãn hiệu thư phong bì và hĩa đơn. Xác định cách trình bày định dạng và đánh máy văn bản hồn chỉnh. Ng ày 13 10 09 Page 1 of 6 Phân tích cơng việc Đọc kiểm tra và sửa lỗi. Chuẩn bị mẫu báo cáo tài chính hay thống kê. Đánh máy lời đọc và chỉnh sủa lại. Chuyển đổi bản ghi âm thành văn bản . Ghi đánh máy và phân phát biên bản họp. Soạn thảo mẫu thư chuẩn để trả lời thư từ thường ngày. Sắp xếp các cuộc hẹn khơng cần xin phép trước sắp xếp các cuộc họp hội nghị và sắp xếp các chuyến đi bao gồm cả việc đặt chỗ trước. Chuẩn bị phịng họp và hội nghị. Lưu trữ xử lý phát hành và cập nhật các bản ghi hồ sơ và tài liệu. Lưu trữ các bản ghi và hồ sơ