TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 196

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 196', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - tạo 1 New Folder - Đổi tên nó thành Alt 0160 thực ra đây là mã của blank space - chuột phải chọn Properties - chọn tab Customize - chọn Change icon - chọn blank icon - Ok -- Apply -- Ok Thư mục này lưu các thông tin nhạy cảm của bạn xxx chẳng hạn . Thay đổi hình nền 1 thư mục bất kì not root Cách tạo ảnh nền và biểu tượng cho thư mục bất kì . Bình thường trong Windows XP bạn chỉ có thể thay đổi được hình nền của thư mục gốc . Hướng dẫn này giúp bạn có thể thay đổi hình nền và icon của thư mục bất kì. Đầu tiên chuẩn bị một file ảnh để làm nền nên đặt tên nó là Background cho dễ nhớ. Tiếp theo mở Notepad và soạn thảo như sau Code ExtshellF olderviews BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC BE098140-A513-11D0- A3A4-00C04FD706EC 5984FFE0-28D4-11cF-AE66-08002B2E1262 5984FFE0-28D4-11CF-AE66- 08002B2E1262 BE098 140-a513-11D0-A3A4-00C04FD706EC Attributes 1 IconArea_Image tên file làm ảnh nền nhớ phải có đuôi vd ShellClassInfo ConfirmFileop 0 5984FFE0-28D4-11CF-AE66-08002B2E1262 .ShellClassInfo IconFile Tên file chứa biểu tượng hoặc file biểu tượng vd c SystemRoot System32 IconIndex chỉ số của icon trong file .dll exe thường tính từ trên xuống dưới từ trái sang phải bắtđầu từ 0 vd 6 là icon FDD Lưu lại file này với tên vào trong thư mục cần đổi hình nền. Nhưng chỉ có thế thì cái thư mục đó chẳng có gì thay đổi đừng vội nản hãy làm tiếp Bước này mới là quan trọng để có thể thay đổi nền của thư mục bất kì Phải đặt thuộc tính lưu trữ cho thư mục cần thay hình nền thành system hệ thống . Để đặt thuộc tính lưu trữ system cho thư mục ta làm như sau -Vào Start-- Run-- cmd nhấn Enter để chạy -Gõ attrib s Đường dẫn đến thư mục cần đổi hình nền nhấn Enter Ví dụ attrib s D LoverPicture FirstLove Bây giờ bạn có thể xem kết quả của mình . Have fun. Ví dụ file của tôi như sau ExtshellF olderviews BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC BE098140-A513-11D0- A3A4-00C04FD706EC 5984FFE0-28D4-11CF-AE66-08002B2E1262 .