TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 194

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 194', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nếu cài quá nhiều phần mềm thì danh sách Programs sẽ trở nên quá dài và sẽ bị che bớt các phần đầu cuối danh sách. Nếu muốn hiện hết bạn vào HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows Curre ntVersion Explorer Avandced Ơ khung bên phải tạo 1 StringValue mới có tên là StartMenuScrollPrograms và nhập giá trị cho nó là no . Giá trị Yes thì sẽ không cho hiện nữa. Loại bỏ các dòng lệnh trong trình đơn Run Thủ thuật này cho phép loạt bỏ các lệnh đã chạy trong hộp thoại Run. Bạn xoá những giá trị tương ứng với lệnh muốn loại bỏ HKEY_CURRENT_USER Sofware microsoftWindows Current Version Explorer RunMRU Không lưu các setting của Desktop khi Exit Windows luôn lưu lại vị trí của folder các thiết lập của phiên làm việc cuối cùng gần nhất. Nếu không muốn vậy bạn có thể vào regedit để chỉnh sửa HKEY_CURRENT_USER Software microsoft Windows Current Version Sưu Tầm Rapidshare quick download and skip counter - install greasemonkey firefox plugin - install script Code UserScript @name RapidShare Quick DL @version @author CBWhiz @namespace http greasemonkey @description RapidShare Quick DL @include http UserScript function GM_log Rapidshare Quick DL Loaded First get all INPUT elements that say Free on them freebuttons input @value Free document null 7 null Next check how many we have if 1 GM_log Wrong Count of Free buttons and return false if we don t have just one this could mean we re at the wait section so lets check dlbox dl if dlbox At waiting section rxp unescape A i v rxp d div unescape v 1 d dlbox dlbox return false Need to click Free so lets grab it freebutton O if freebutton .