TAILIEUCHUNG - TÀI LIỆU: THỦ TỤC ĐÀO TẠO

Thủ tục này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức đào tạo nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty. | THƯ TỤC ĐÀO TẠO I - MỤC ĐÍCH Thủ tục này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự yêu cầu công việc của Công ty dưới hình thức đào tạo nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty. II - PHẠM VI Thủ tục này áp dụng cho việc Đào tạo trong toàn bộ Công ty. III - ĐĨNH NGHĨA - Đào tạo tại chỗ Đào tạo cho cán bộ công nhân viên tại Công ty. - Đào tạo bên ngoài Gửi cán bộ công nhân viên đi học khoá đào tạo do các cơ quan đơn vị bên ngoài Công ty tổ chức. IV - NỘI DUNG Người thực hiện Lưu đồ Mẫu biểu Nhu cầu đào tạo Xác định nhu cầu đào tạo - Trưởng Bộ phận - Trưởng Bộ phận - Phòng HCNS - Giám Đốc - Phòng HCNS - Bộ phận đào tạo - Bộ phận đào tạo - Bộ phận đào tạo - Bộ phận đào tạo - Phòng HCNS BM 1 BM-TTD KH mã số 2 BM-TTDT BM mã số 3 BM-TTDT Thuyết minh lưu đồ 1. Xác định nhu cầu đào tạo Căn cứ mức độ phát triển và chính sách đào tạo nguồn nhân lực của Công ty đòi hỏi cụ thể như Các kế hoạch và mục tiêu chiến lược và tác nghiệp trong tương lai. Các nhu cầu sắp tới về cán bộ quản lý cán bộ kỹ thuật nhân viên nghiệp vụ và công nhân kỹ thuật. Sự thay đổi về qui trình công nghệ công cụ và trang thiết bị. Các yêu cầu về pháp luật và chế định các tiêu chuẩn tác động đến tổ chức. Ngoài ra Nhu cầu đào tạo còn dựa trên các trường hợp sau a Đào tạo khi tuyển dụng Nội dung Lịch sử hình thành của Công ty Nội qui lao động Qui định của Công ty qui định về an toàn chính sách và qui định về lương bổng các chế độ giờ làm việc tăng ca . b Đào tạo định kỳ An toàn lao động hướng dẫn thực hiện công việc . c Đào tạo đột xuất - Thay đổi môi trường làm việc máy móc . - Trên cơ sở đó các Trưởng Bộ phận thường xuyên cân đối nhân sự để xác định nhu cầu đào tạo nhằm đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực phục vụ cho công việc của Bộ phận mình. 2. Phiếu yêu cầu đào tao Sau khi xác định được nhu cầu đào tạo các Trưởng Bộ phận lập phiếu yêu cầu đào tạo theo mã số 1 BM-TTDT trong đó nêu rõ Số lượng đào tạo. Mục đích và nghiệp vụ đào tạo.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.