TAILIEUCHUNG - Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản lưu thông trong nước

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục trưởng Chi cục thú y Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thú y Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01-02 ngày làm việc Đối tượng thực. | Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản lưu thông trong nước Thông tin Lĩnh vực thống kê Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục thú y Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Chi cục trưởng Chi cục thú y Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục thú y Bình Định Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 01-02 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Cá nước mặn lợ - Cá bố mẹ cá giống hậu bị đ con - Cá bột đ vạn con - Cá hư-ơng cá giống 100đ con - Trứng tinh trùng đ vạn Phí kiểm nghiệm 2. Cá nước ngọt -A 1- 1- Quyết định số 1. kiểm dịch - Phí - Cá bố mẹ cá giống hậu bị _ 60 2008 QĐ-BTC. kiểm dịch đ con - Cá bột đ vạn con - Cá hư-ơng cá giống đ vạn con 3. Tôm nước mặn lợ trừ tôm chân trắng - Tôm bố mẹ đ con - Nauplius đ vạn con - Postlarvae đ vạn con -Tôm giống đ vạn con Tên phí Mức phí Văn bản qui định 4. Tôm chân trắng - Tôm bố mẹ đ con - Nauplius đ vạn con - Postlarvae từ PL12 trở lên đ vạn con -Tôm giống đ vạn con 5. Tôm nước ngọt - Tôm bố mẹ đ con - Postlarvae đ vạn con - Tôm giống đ vạn con 6. Vích đồi mồi rùa da giống đ con 7. Baba sam giống 10 đ con 8. Cá sấu giống đ con 9. Cua giống 190 đ con 10. ếch lư-ơn giống 190 đ con 11. Hải sâm sá sùng trùn lá giống 10 đ con 12. Cá cảnh giá trị lô hàng tối thiểu đ tối đa đ 13. Trai điệp bào ngư- ngao sò hầu vẹm ốc giống 100 đ kg 14. Giống cây trồng thực vật

TỪ KHÓA LIÊN QUAN