TAILIEUCHUNG - BT tín hiệu và hệ thống rời rạc thời gian

Các tín hiệu rời rạc thời gian Xung lực đơn vị | Bài 1. Tín hiệu và hệ thống rời rạc thời gian I. Lý thuyết Các tín hiệu rời rạc thời gian a. Xung lực đơn vị ỗ n 1 n 0 0 n 0 b. Bậc đơn vị u n 1 n 0 0 n 0 c. Dốc đơn vị r n 0 n 0 n n 0 d. Hàm mũ thực x n an n 0 0 n 0 e. Tín hiệu sin cos x n A sin 2 n f n f Tín hiệu mũ phức x n rn e í2 XR n rcosnQ Xi n r sinnQ x n x xI n n arctg Xw Các hệ thống rời rạc thời gian a. Lọc trung bình dịch chuyển y ìt ũ b. Hệ thống tuyến tính và phi tuyến rời rạc thời gian Cho 3 tín hiệu Xi n X2 n và x n axi n bx2 n . Cho các tín hiệu qua hệ thống h n ta được các ngõ ra tương ứng yi n y2 n và y n . Nếu y n ayi n by2 n kết luận hệ thống h n là hệ thống tuyến tính và ngược lại y n ayi n by2 n ta có hệ thống phi tuyến II. Thực hành Sử dụng các lệnh Matlab sau ones exp real imag zeros xlabel ylabel plot subplot hold on axis title stem clf legend. Bài 1. a. Vẽ tín hiệu xung lực đơn vị bậc đơn vị dốc đơn vị hàm mũ thực với n trong khoảng -i0 i0 . b. Vẽ tín hiệu hình sin cos với tần số f i00 và góc pha bằng 45o c. Vẽ xR n xi n x n và O n khi r và Q n i0 trong khoảng -n n Bài 2 Vẽ các tín hiệu sau a. x n eữ3n b. x n en i2 sinn n 5nn c. x n e cos Bài 3. Lọc trung bình dịch chuyển Tạo tín hiệu x n gồm 2 thành phần tần số thấp và cao x n cos 2 n n cos 2 n n Thực hiện lọc trung bình dịch chuyển có chiều dài M nhập vào từ bàn phím. Sử dụng các lệnh input filter ones Bài 4. Khảo sát và vẽ hệ thống phi tuyến rời rạc thời gian sau y n x2 n - x n-i x n i với x n cos 2 pi n Bài 5. Khảo sát tính tuyến tính của hệ thống sau Xét hệ thống cho bởi y n - n-i n-2 n n-i n-2 với các chuỗi ngõ vào x1 n cos 2 pi n x2 n cos 2 pi n x n axi n bx2 n a 2 b -3 dùng hàm filter lần lượt tính các ngõ ra của lọc yi n y2 n và y n . Kết luận về tính tuyến tính của hệ .