TAILIEUCHUNG - Báo cáo kết quả học tập

Báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO V v kết quả học tập và vận dụng vào công việc Ho và tên Mã số NV Bộ phận Khoá đào tạo Kết quả học tập 1. Đạt 2. Không đạt Lý do 3. Nhận xét thêm Vận dụng vào công việc 1. Vận dụng tốt 2. Không vận dụng được Lý do 3. Nhận xét thêm Ý kiến Trưởng bộ phận Ngày tháng năm Người báo cáo ký tên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT