TAILIEUCHUNG - KINH NGHIỆM TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Do khơng cĩ thời gian và kỹ năng để tự làm hết tất cả mọi việc, doanh nghiệp cần phải tuyển thêm nhân viên. Các DN nhỏ nhất thường cĩ khoảng một đến hai nhân viên làm việc nửa ngày. Cịn đối với các DN khác thì số lượng nhân viên chính thức sẽ nhiều hơn. Ðể nắm được nhu cầu về nhân viên, doanh nghiệp nên cân nhắc các yếu tố sau: | Tuyển dụng nhân viên Page 1 of 7 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN I- Xác định nhu cầu về nhân sự trong doanh nghiệp định đối tượng nhân viên doanh nghiệp cần Do khơng cĩ thời gian và kỹ năng để tự làm hết tất cả mọi việc doanh nghiệp cần phải tuyển thêm nhân viên. Các DN nhỏ nhất thường cĩ khoảng một đến hai nhân viên làm việc nửa ngày. Cịn đối với các DN khác thì số lượng nhân viên chính thức sẽ nhiều hơn. Để nắm được nhu cầu về nhân viên doanh nghiệp nên cân nhắc các yếu tố sau 1. Xác định loại kỹ năng doanh nghiệp sẽ cần. 2. Xác định doanh nghiệp sẽ cần bao nhiêu loại kỹ năng khác nhau. 3. Xác định các cách khác nhau để đáp ứng được các kỹ năng đĩ. 4. Xác định loại nhiệm vụ cần làm - Đầu tiên Doanh nghiệp cần xây dựng Bản mơ tả cơng việc và Bảng tiêu chuẩn cơng việc của tất cả các vị trí cần làm trong quá trình hoạt động kinh doanh. - Bước tiếp theo là quyết định xem doanh nghiệp sẽ cần hồn thành bao nhiêu nhiệm vụ. Doanh nghiệp sẽ phải đánh giá khối lượng cơng việc cần làm trong mỗi lĩnh vực nhiệm vụ. Các thơng tin này sẽ giúp doanh nghiệp lập kế hoạch cho nhân viên của mình. Doanh nghiệp hãy ghi nhớ rằng các nhiệm vụ khác nhau cĩ thể yêu cầu cùng một loại kỹ năng. Do đĩ doanh nghiệp phải tính đến điều này khi xác định mình cần bao nhiêu kỹ năng khác nhau. Xác định các cách khác nhau để đáp ứng được những kỹ năng đĩ. Khi doanh nghiệp phải xác định các nhiệm vụ cần hồn thành trong DN doanh nghiệp phải nghĩ đến cách thực hiện các nhiệm vụ đĩ. Sau đây là các cách để cĩ được những kỹ năng doanh nghiệp cần - Nâng cao kỹ năng của mình bằng cách tự học hỏi hay đúc rút thêm kinh nghiệm. - Liên kết với các DN khác để họ đảm nhiệm một phần cơng việc cho doanh nghiệp ví dụ như dịch vụ đưa hàng bán hàng hố của doanh nghiệp . - Thuê nhân cơng cĩ các kỹ năng cần thiết. Làm thế nào để xác định được yêu cầu về nhân viên trong doanh nghiệp Tuyển dụng nhân viên Page 2 of 7 1. Doanh nghiệp hãy xem lại danh mục các cơng việc ở phần trên. Đĩ chính là những nhiệm vụ thơng thường cần cĩ .