TAILIEUCHUNG - Bài giảng Bản đồ học đại cương - GVC Trần Thị Phụng Hà, MSc

Bài giảng Bản đồ học đại cương có kết cấu nội dung gồm 7 chương giới thiệu về: Khái niệm chung, trái đất và quả cầu, cơ sở toán học của bản đồ, các phương pháp biểu hiện bản đồ, tổng quát hóa bản đồ, bản đồ tỷ lệ lớn, bản đồ giáo khoa. Tham khảo bài giảng để nắm nội dung bài học cụ thể hơn. | Bài giảng Bản đồ học đại cương GVC Trần Thị Phụng Hà MSc Nội dung 4 5 3 0 4 Chương 1 Khái niệm chung - Chương 2 Trái đất và quả cầu Chương 3 Cơ sở toán học của bản đồ 1 Chương 4 Các phương pháp biểu hiện bản đồ Chương 5 Tổng quát hoá bản đồ Chương 6 Bản đồ tỷ lệ lớn Chương 7 Bản đồ giáo khoa Chương 1 Khái niệm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN