TAILIEUCHUNG - TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG

Tồn bộ tiền lương của doanh nghiệp trả cho nhân viên do cơng việc làm của họ, là động lực chủ yếu kích thích nhân viên làm việc tốt. Tiền lương là thu nhập chủ yếu giúp cho nhân viên làm thuê duy trì và nâng cao mức sống cho họ và gia đình họ và họ cĩ thể hồ đồng với trình độ văn minh trong xã hội. Ở một mức độ nhất định, tiền lương là một bằng chứng thể hiện giá trị, địa vị uy tín của một người lao động đối với gia đình, doanh nghiệp. | Trả công lao động Page 1 of 10 TRẢ CƠNG LAO ĐỘNG Thu nhập luơn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động. Ở một mức độ nhất định thu nhập cĩ thể được xem là bằng chứng thể hiện địa vị uy tín. .của người lao động đối với xã hội. I- Hệ thống tiền lương. Thu nhập của người lao động bao gồm tiền lương phụ cấp tiền thưởng và phúc lợi. Trong đĩ tiền lương chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tồn bộ tiền lương của doanh nghiệp trả cho nhân viên do cơng việc làm của họ là động lực chủ yếu kích thích nhân viên làm việc tốt. Tiền lương là thu nhập chủ yếu giúp cho nhân viên làm thuê duy trì và nâng cao mức sống cho họ và gia đình họ và họ cĩ thể hồ đồng với trình độ văn minh trong xã hội. Ở một mức độ nhất định tiền lương là một bằng chứng thể hiện giá trị địa vị uy tín của một người lao động đối với gia đình doanh nghiệp và xã hội. Tiền lương cịn thể hiện chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp đối với người lao động. Nhân viên luơn tự hào đối với mức lương của mình khi nhân viên cảm thấy việc trả lương khơng xứng đáng với việc làm của họ họ sẽ khơng hăng hái tích cực làm việc. Hệ thống tiền lương giữ vai trị đặc biệt quan trọng trong chính sách khuyến khích vật chất và tinh thần đối với nhân viên. Tiền lương được hiểu là số tiền mà chủ sử dụng lao động trả cho người lao động tương ứng với số lượng và chất lượng lao động tiêu hao trong quá trình làm việc. Hiểu theo nghĩa rộng tiền lương khơng chỉ bao hàm các yếu tố tài chính mà cịn cĩ cả các yếu tố phi tài chính. Phần tài chính bao gồm tài chính trực tiếp và gián tiếp. Tài chính trực tiếp bao gồm tiền lương tiền thưởng tiền hoa hồng Tài chính gián tiếp bao gồm bảo hiểm chế độ phúc lợi. Phần phi tài chính chứa đựng các lợi ích mang lại cho người lao động từ bản thân cơng việc và mơi trường làm việc như sức hấp dẫn của cơng việc sự vui vẻ mức độ tích luỹ kiến thức tự học hỏi sự ghi nhận của xã hội. Trả công lao động Page 2 of 10 1 - Yêu cầu cơ bản và các hình thức tiền lương. - Cách tính đơn giản dễ hiểu rõ ràng để mọi người đều hiểu và .