TAILIEUCHUNG - ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN

Trước tốc độ phát triển kinh tế đến chĩng mặt, các tổ chức phải đối đầu với thách thức "kép". Làm thế nào để thu hút được những người cĩ năng lực thực sự khi thị trường việc làm mang tính thương mại và đầy cạnh tranh? Tuyển dụng được người tài đã khĩ, giữ họ càng khĩ hơn. Cĩ lẽ vì thế mà huy động nguồn nhân lực đang đặt ra vơ vàn bài tốn hĩc búa cho các nhà quản lý. . | ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN DựA TRÊN GĨC NHÌN 360o Trước tốc độ phát triển kinh tế đến chĩng mặt các tổ chức phải đối đầu với thách thức kép . Làm thế nào để thu hút được những người cĩ năng lực thực sự khi thị trường việc làm mang tính thương mại và đầy cạnh tranh Tuyển dụng được người tài đã khĩ giữ họ càng khĩ hơn. Cĩ lẽ vì thế mà huy động nguồn nhân lực đang đặt ra vơ vàn bài tốn hĩc búa cho các nhà quản lý. Một trong những yếu tố khiến nhân viên khơng hài lịng chính là việc đánh giá khơng đúng mức năng lực và cơng sức họ bỏ ra. Phương thức đánh giá hiệu quả theo một chiều cấp trên đánh giá cấp dưới bắt đầu nhường chỗ cho những cách thức mới đa chiều và linh hoạt hơn trong đĩ Gĩc nhìn 360o là một ví dụ điển hình cho cách thức hiện đại này. Nếu phương thức truyền thống khĩ cĩ thể đánh giá nhân viên trong mối quan hệ tổng thể với đồng nghiệp với người cùng nhĩm thậm chí khĩ thể biết suy nghĩ thật của họ trước cơng việc của mình thì Gĩc nhìn 360o giúp tổ chức thu thập và phân tích được các thơng tin phản hồi từ nhiều phía từ cả khách hàng nội bộ lẫn bên ngồi và từ chính mỗi nhân viên. Trước kia sự giám sát của nhà quản lý là thước đo quyết định hiệu quả cuối cùng của cơng việc thì giờ đây kết quả được thẩm định một cách khách quan từ nhiều gĩc độ. Cách đánh giá theo Gĩc nhìn 360o Tại một cơng ty của Mỹ phiếu đánh giá nhân viên theo phương thức 360o sẽ đưa ra một số câu hỏi chính như Bảng 1. Tên người được đánh giá Anh chị A Thơng tin này hồn tồn sử dụng cho mục đích đánh giá hiệu quả cĩ tính bảo mật người đánh giá khơng cần nêu tên Anh chị A cĩ Chấm điểm từ 5 - 9 Giao tiếp hiệu quả rõ ràng trong cơng việc biết lắng nghe Chia sẻ thơng tin và giúp đỡ đồng nghiệp Hoạch định kế hoạch cụ thể cho cơng việc trong tương lai Hồn thành phần cơng việc của mình đúng thời hạn Bảng 1 Từ những phiếu hỏi này người phân tích cĩ thể sử dụng một số ứng dụng phần mềm đơn giản hay Excel để cấu trúc hĩa các thơng tin từ nhiều phương diện khác nhau. Khách hàng nội bộ đánh