TAILIEUCHUNG - TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Khái niệm về quản trị nhân sự: Kể từ khi hình thành xã hội lồi người, con người biết hợp quần thành tổ chức thì vấn đề quản trị bắt đầu xuất hiện. Mỗi hình thái kinh tế xã hội đều gắn liền với một phương thức sản xuất nhất định, xu hướng của quản trị ngày càng phức tạp cùng với sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế xã hội. | Tdng quan vS quan tri nhan su Page 1 of 13 TONG QUAN VE QUAN TRI NHÄN SÜ I. Khai niem va vai tri eua quan tri nhan su . Khai niem ve quan tri nhan su Ke tu khi hinh thanh xa hoi löi nguoi con nguoi biet hop quan thanh to chuc thi van de quan tri bat däu xuat hien. Moi hinh thai kinh te xa hoi deu gan lien voi mot phuong thuc san xuat nhat dinh xu huong eua quan tri ngay cang phuc tap cung voi su phat trien ngay cang cao eua nen kinh te xa hoi. Tren thi trubng ngay nay cac doanh nghiep dang dung truoc thach thuc phai tang cubng toi da hieu qua cung cap cac san phäm dich vu cua minh. Dieu nay dii hoi phai ci su quan täm toi chat luong san phäm va dich vu toi cac phuong thuc Marketing va ban hang tot cung nhu cac quy trinh noi bo hieu qua. Cac doanh nghiep hang däu thubng co gang de tao su cän bang giüa tinh chat nhat quan va su sang tao. De dat duoc muc tieu nay ho dua vao mot so tai san lon nhat cua minh di la nguön nhän luc . Cong tac quan tri nhän su giup tim kiem phat trien va duy tri doi ngu nhän vien va quan ly ci chat luong- nhüng nguoi tham gia tich cuc vao su thanh cong cua cong ty. Cac to chuc trong mong vao cac nha chuyen mon ve quan tri nhän su giup ho dat duoc hieu qua va nang suat cao hon voi mot han che ve luc luong lao dong. Mot trong nhüng yeu cäu chinh cua quan tri nhän su la tim ra dung nguoi dung so luong va dung thoi diem tren cac dieu kien thoa man ca doanh nghiep va nhän vien moi. Khi lua chon duoc nhüng nguoi ci ky nang thich hop lam viec o dung vi tri thi ca nhän vien lan cong ty deu ci loi. Khai niem ve nhan lue. Bao göm tat ca cac tiem nang cua con nguoi trong mot to chuc hay xa hoi ke ca nhüng thanh vien trong ban lanh dao doanh nghiep tuc la tat ca cac thanh vien trong doanh nghiep sü dung kien thuc kha nang hanh vi ung xü va gia tri dao duc de thanh lap duy tri va phat trien doanh nghiep. Quan tri nhan su - Mot vai quan diem tiep ean Quan tri nhän su la to hop tön bo muc tieu chien luoc va cong cu ma qua di cac nha quan tri va nhän .